Page 6 - BW
P. 6

6



        Delegowanie po nowemu





                                  mującego po ustaniu rzeczywistego delegowania, jest
               dr Joanna Bzdok            nieproporcjonalny i nie znajduje uzasadnienia w świetle
               Dyrektor Generalna w Izbie Pracodawców Polskich art. 56 TFUE i 57 TFUE. Taki sam zarzut dotyczy systemu,
                                  który wymaga bezpośredniego sporządzenia dokumen-
                                  tów państwa przyjmującego w przypadkach tymczasowe-
                                  go delegowania pracowników na okres dłuższy niż sześć
        Kumulacja aktów prawnych regulujących        miesięcy (ETS, C-515/08, dos Santos Palhota i in.).
        transgraniczne zatrudnienie w UE
         Od wielu lat przedsiębiorcy i ich doradcy skonfrontowani
        są ze zwiększającą się ciągle ilością aktów prawnych regu- Rozporządzenia europejskie
        lujących delegowanie za granicę pracowników, pracowników  Rozporządzenie jest wiążącym aktem prawnym. Musi być
        tymczasowych i zleceniobiorców.          stosowane w całości na całym obszarze UE.
         Do najważniejszych aktów prawnych, które każdy przed- Rozporządzenia regulują w Unii Europejskiej następujące
        siębiorca i doradca prawny musi znać, należą:   kwestie podstawowe z punktu widzenia firm kierujących za
                                 granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zlecenio-
                                 biorców:
        Europejskie prawo traktatowe
                                 • Koordynacja przepisów o zabezpieczeniu społecznym
         Tutaj na pierwszym miejscu wymienić należy Traktat  Kwestią podstawową związaną z delegowaniem pra-
        o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jego - fundamentalny dla  cowników jest podleganie ubezpieczeniom społecznym.
        firm delegujących - rozdział o swobodzie świadczenia usług.  Problematykę tę regulują w sposób jednolity dla całej
         Artykuł 56 (dawny artykuł 49 TWE) stanowi, że wszelkie  Unii Europejskiej dwa rozporządzenia: Rozporządzenie
        ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii  nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
        są, co do zasady, zakazane w odniesieniu do obywateli Państw  29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów
        Członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w Państwie  zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenie nr
        Członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia. 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16
                                  września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządze-
         Europejski Trybunał Sprawiedliwości wiele razy orzekał  nia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów
        o niezgodności praktyk poszczególnych państw członkow- zabezpieczenia społecznego.
        skich ograniczających funkcjonowanie firm zajmujących się
        transgranicznym zatrudnieniem.            Obydwa rozporządzenia uzupełnione są o szereg:
                                  - decyzji organów Unii Europejskiej (decyzja jest wiążąca
         I tak na przykład w oparciu o przepisy prawa traktatowego  dla tych podmiotów, do których jest skierowana i jest
        Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekał w sprawach fun- przez nie stosowana bezpośrednio), np. Decyzja nr A2
        damentalnych dla firm kierujących za granicę personel, że: z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12
        • Państwo członkowskie nie może zastrzec prowadzenia  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
         działalności jako przedsiębiorstwo pracy tymczasowej  nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego
         jedynie dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę na  zastosowanie do pracowników delegowanych i osób
         terytorium krajowym lub traktować je – w zakresie wyda- wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo
         wania zezwolenia na wykonywanie działalności – w spo- pracujących poza państwem właściwym;
         sób bardziej korzystny niż przedsiębiorstwa posiadające  - zaleceń organów Unii Europejskiej, np. Praktyczny po-
         siedzibę w innym państwie członkowskim (ETS, C-298/09,  radnik Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia
         Rani Slovakia).                   społecznego: Ustawodawstwo mające zastosowanie
                                   do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim
        • Art. 56 TFUE i 57 TFUE powinny być interpretowane w ten
         sposób, że nie stoją na przeszkodzie przepisom krajo- Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii.
         wym ustanawiającym wymóg przedstawienia pewnych  • Właściwość sądowa w sprawach spornych pomiędzy praco-
         dokumentów państwa siedziby (na gruncie konkretnej  dawcą a pracownikiem delegowanym. W tym zakresie obo-
         sprawy, belgijskich rozliczeń indywidualnych i odcinków  wiązuje bardzo ważne Rozporządzenie Parlamentu Europej-
         wynagrodzenia), które są równoważne ze sporządzonymi  skiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
         w państwie przeznaczenia. Natomiast system, który wy- w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz
         maga przechowywania pewnych dokumentów z państwa  ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
         siedziby równoważnych z dokumentami państwa przyj-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11