Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

A1 przy znikomych obrotach krajowych - kolejne korzystne wyroki sądowe

Bardzo ciekawe wyroki dotyczące firm delegujących do pracy za granicą wydały ostatnio sądy powszechne. Udało nam się dotrzeć do kilku takich wyroków – we wszystkich orzeczeniach, przychylnych firmom, sądy powoływały się na publikacje książkowe autorów z Kancelarii Brighton Wood. Podkreślaliśmy w nich od wielu lat, że podstawowym celem przepisów unijnych koordynujących systemy podlegania ubezpieczeniom społecznym jest objęcie delegowanego pracownika właściwym systemem zabezpieczenia społecznego w związku z korzystaniem ze swobody przemieszczania się pracowników, którym gwarantuje się - co do zasady - prawo podlegania i korzystania z uprawnień z zabezpieczenia społecznego w państwach wykonywania pracy, co w niektórych sytuacjach może prowadzić do nabycia przez polskich pracowników delegowanych do pracy w Państwie Członkowskim prawa do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego tego Państwa Członkowskiego, jednakże w sytuacji gdy okres delegacji trwa krótko, regulacje wspólnotowe winny zapewnić umożliwienie pracownikom, pracodawcom i instytucjom uniknięcia niepotrzebnych komplikacji i kosztów administracyjnych, w szczególności wiążących się z delegowaniem do innego państwa członkowskiego na krótkie okresy czasu. Ponadto pracownik zatrudniony przejściowo w innym państwie członkowskim zwykle także jest zainteresowany pozostaniem w swoim dotychczasowym systemie świadczeń socjalnych (T.Major, B.Pawłowska, Ubezpieczenie społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, Wydawnictwo C.H.Beck 2010, str.141). Dokładnie te fragmenty naszych komentarzy do przepisów prawa europejskiego sąd uznał za wiarygodne i oparł na nich swoje, korzystne dla firm, rozstrzygnięcia.

 
Jedna z takich spraw dotyczyła spółki zajmującej się głównie rekrutacją i udostępnianiem pracowników. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia A1 średnie obroty spółki w Polsce wynosiły 3%, zaś średnie obroty osiągane w innych państwach 97%. Liczba pracowników wykonujących prace w Polsce wynosiła 12-13 osób, a pracowników delegowanych za granicę 19-21 osób. Osoba, której ZUS odmówił wydania A1 była zatrudniona w tej spółce w okresie od dnia 22 maja 2011 do 22 lipca 2011 r. na czas określony i z tego tytułu została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie tego zatrudnienia zainteresowana osoba była delegowana przez do pracy na terenie Niemiec. Miała wykonywać pracę na określonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, a miejscem wykonywania pracy była miejscowość na terenie Polski (wynagrodzenie wynosiło 1.386,00 zł brutto miesięcznie). Do umowy tej strony zawarły aneks dotyczący wymiaru czasu pracy, oddelegowania zainteresowanej do pracy za granicę i jej wynagrodzenia za pracę za granicą.
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wydania A1 z uwagi na niespełnienie kryteriów delegowania  po stronie pracodawcy (znikome obroty krajowe, dużo niższe niż 25%).
Od decyzji ZUS spółka wniosła odwołanie do sądu okręgowego.
Sąd okręgowy podtrzymał decyzję ZUS, uzasadniając to że organ rentowy słusznie przyjął, jako warunek decydujący o odmowie wydania przedmiotowego zaświadczenia, kryterium obrotu przy uwzględnieniu charakteru działalności gospodarczej spółki na terenie Polski i Niemiec.  

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników