Skip to main content

ORZECZENIA SĄDÓW - Delegowane pracowników tymczasowych

Sentencja:

Wobec powyższego wyjaśnia się, że jeżeli zostają spełnione warunki wynikające z art. 775 § 1 Kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, to świadczenia wypłacane przez pracodawcę z tytułu odbywanych podróży służbowych korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu.Należy ponadto wyjaśnić, że z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.Zwolnienie to nie ma zastosowania do wynagrodzenia pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

Przepisy karne ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 2003 r. Nr 166 poz. 1608) uzależniają odpowiedzialność pracodawcy użytkownika lub osoby działającej w jego imieniu od treści umowy między nim a agencją pracy tymczasowej. Powstaje problem odpowiedzialności za zaniżenie wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu, jeżeli w umowie tego nie uregulowano, a zaniżenie nastąpiło z powodu braku lub niewłaściwie prowadzonej ewidencji czasu pracy przez użytkownika. (…) należy uznać, że odpowiedzialność za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy ponosi pracodawca użytkownik. Może ona mieć charakter odpowiedzialności wykroczeniowej z art. 281 pkt 6 k.p. lub odpowiedzialności karnej wynikającej z fałszowania dokumentacji dotyczącej czasu pracy - art. 270 § 1 k.k. lub poświadczenia nieprawdy - art. 271 § 1 k.k. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia spoczywa na agencji pracy tymczasowej, która ustala je na podstawie informacji przekazanej w odpowiedni sposób i w odpowiednim terminie przez pracodawcę użytkownika. Agencja pracy tymczasowej nie może ponosić odpowiedzialności (kwestia przypisania winy) za wypłacenie wynagrodzenia w kwocie niższej, ustalonego na podstawie nierzetelnych danych przekazanych przez pracodawcę użytkownika. Można ją jedynie zobowiązać do powtórnego naliczenia wynagrodzenia i wypłacenia w prawidłowej wysokości pracownikowi tymczasowemu, po uzyskaniu rzetelnych danych od pracodawcy użytkownika.

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników