Skip to main content

ORZECZENIA SĄDÓW - Opodatkowanie pracowników delegowanych za granicę

Sentencja:

1. O podróży służbowej oraz o należnych z tytułu jej odbywania należnościach (dietach, kosztach podróży) decyduje to, że określone zadanie w ramach świadczonej pracy wykonywane jest poza miejscem ustalonym w umowie o pracę jako miejsce jej wykonywania.Jeżeli pracownicy udają się do ustalonego miejsca wykonywania pracy, to nie odbywają podróży służbowej, a otrzymane przez nich dodatkowe wynagrodzenie nie stanowi wypłat wolnych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

Niespełnienie warunku odbywania podróży służbowej przez pracowników ma ten skutek prawny, że uzyskany przez pracowników przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia stanowi dla nich określone przysporzenie majątkowe, które nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A skoro tak, wartość pieniężną tego świadczenia stanowi w stosunku do usług zakupionych - cena nabycia, i na skarżącej jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży obowiązek obliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanych w ten sposób przychodów ze stosunku pracy.

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a u.p.d.o.f. jest odbycie przez pracownika podróży służbowej. Definicję podróży służbowej można wywieść z treści art. 77[5] § 1 kp, który stanowi, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników