Skip to main content

ORZECZENIA SĄDÓW - Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę

Sentencja:

Warunkiem zastosowania art. 14 ust. 2 lit. b pkt (ii)* rozporządzenia 1408/71 jest, aby pracownik nie zamieszkiwał na terytorium jednego z państw członkowskich, w których wykonuje swoją pracę.

*obecnie art. 13 ust. 1 rozporządzenia 883/2004

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

Odmowa wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia dotyczącego ustawodawstwa właściwego (art. 11 rozporządzenia Rady EWG Nr 574/72 (…) następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu właściwego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

Skoro zasada ogólna z art. 13 ust. 2* rozporządzenia wyraźnie określa ustawodawstwo państwa zatrudnienia, mimo że pracodawca ma siedzibę lub prowadzi działalność w innym państwie, to wyjątek od tej zasady dotyczący pracowników delegowanych z art. 14 ust. 1 lit. a **nie może być aż tak pojemny (szeroki), iż nie będzie różnił się od zasady ogólnej. Kryterium różniące w relacji zasady ogólnej i wyjątku, zawarte jest w art. 14 ust. 1 lit. a, zgodnie z którym pracownik najemny zatrudniony na terytorium Państwa Członkowskiego przez przedsiębiorstwo, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został skierowany do wykonywania pracy na terytorium innego Państwa Członkowskiego podlega nadal ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że przewidziany okres wykonywania tej pracy nie przekracza dwunastu miesięcy i że nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął. Chodzi więc o zwrócenie uwagi, że pracownik delegowany to nie ten, który został zatrudniony przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w jednym państwie dla wykonania pracy w innym państwie członkowskim, gdyż to odpowiada zasadzie ogólnej z art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia, lecz pracownik „zwykle zatrudniony” przez to przedsiębiorstwo, przez które został skierowany do wykonywania pracy na terytorium innego Państwa Członkowskiego (art. 14 ust. 1 lit. a).

*obecnie art. 11 Rozporządzenia 883/2004
**obecnie art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 883/2004

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

Jeśli spółka zajmuje się wyłącznie rekrutacją pracowników za granicę oraz ich obsługą administracyjno-księgową, to musi opłacić składki na ubezpieczenia w Belgii. Jeśli jednak jej działalność w Polsce jest szersza, to ZUS będzie musiał uwzględnić te okresy ubezpieczenia.

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

1. Artykuł 14 ust. 1 lit. a* rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 (…) musi być interpretowany w tym znaczeniu, że w celu skorzystania z przywileju przyznanego przez ten przepis przedsiębiorstwo pracy tymczasowej, które przekazuje czasowo pracowników z jednego Państwa Członkowskiego do dyspozycji przedsiębiorstwom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim, musi zwykle wykonywać swą działalność w tym pierwszym Państwie. 2. Przedsiębiorstwo pracy czasowej wykonuje normalnie swą działalność w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę, jeżeli zwyczajowo wykonuje znaczącą działalność na terytorium tego Państwa.3. Artykuł 11 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 dnia (…) musi być interpretowany w tym znaczeniu, że zaświadczenie wydane przez instytucję wyznaczoną przez właściwą władzę Państwa Członkowskiego wiąże instytucje zabezpieczenia społecznego innych Państw Członkowskich w zakresie, w jakim potwierdza objęcie pracowników przekazanych przez przedsiębiorstwo pracy czasowej systemem zabezpieczenia społecznego Państwa Członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo to ma siedzibę. Niemniej jednak, jeżeli instytucje innych Państw Członkowskich zgłaszają wątpliwości, co do poprawności faktów, na których opiera się zaświadczenie, lub, co do oceny prawnej tych faktów i, w konsekwencji, co do zgodności informacji zawartych w zaświadczeniu z rozporządzeniem nr 1408/71, a zwłaszcza z jego art. 14 ust. 1 lit. a, instytucja wydająca zaświadczenie ma obowiązek ponownie zbadać podstawy, w oparciu, o które zostało wydane oraz, gdzie to właściwe, wycofać to zaświadczenie

**. * obecnie odpowiada mu art. 12 ust.. rozporządzenia 883/2004
** na gruncie rozporządzenia 883/2004 są to zaświadczenia A1

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

Artykuł 14 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r.* (…) musi być interpretowany w tym znaczeniu, że nie ma on zastosowania do pracowników przedsiębiorstwa budowlanego mającego siedzibę w Państwie Członkowskim, którzy wykonywali prace budowlane na terytorium innego Państwa Członkowskiego w którym to przedsiębiorstwo wykonuje, poza działalnością zarządzania czysto wewnętrznego, całość swojej działalności. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a** omawianego rozporządzenia pracownicy ci podlegają ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego Państwa Członkowskiego na terytorium którego są oni rzeczywiście zatrudnieni.

* obecnie odpowiada mu art. 12 ust.. rozporządzenia 883/2004
** obecnie art. 11 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Szósta Izba)

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...

Sentencja:

Art. 14 ust. 1 rozporządzenia* może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacjach, w których pracownik podlegający ustawodawstwu Państwa Członkowskiego (państwa wysyłającego) w związku z zatrudnieniem w danym przedsiębiorstwie zostaje wysłany przez to przedsiębiorstwo do innego Państwa Członkowskiego (państwa zatrudnienia) w celu wykonywania tam pracy na rzecz tego przedsiębiorstwa

*obecnie odpowiada mu art. 12 ust.. rozporządzenia 883/2004

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników