Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (październik 2012)

W dniu 4 października 2012r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał bardzo ważny dla firm eksportowych wyrok (C-115/11). Szczególne znaczenie ma on dla firm uzyskujących z ZUS A1 w trybie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 (tzw. praca w więcej niż jednym kraju). W tym wydaniu miesięcznika Delegowanie dokonaliśmy dla Państwa szczegółowej analizy tego wyroku, jak i opinii Rzecznika Generalnego wyrażonej w tej sprawie. Zamieszczamy także obszerne fragmenty zarówno samego wyroku, jak i opinii Rzecznika.

Główna teza wynikająca z tego wyroku ETS jest taka, że „artykuł 14 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 (…) należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak w sprawie przed sądem krajowym osoba, która na podstawie kolejnych umów o pracę wskazujących jako miejsce jej świadczenia terytorium kilku państw członkowskich pracuje w rzeczywistości w okresie obowiązywania każdej z tych umów w jednym czasie wyłącznie na terytorium jednego z tych państw, nie może być objęta zakresem pojęcia „osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich” w rozumieniu tego przepisu.”
Wyrok był wydany w oparciu o stan prawny sprzed 01.05.2010r., jednak aktualny jest także w stanie prawnym obowiązującym dziś (tj. na gruncie przepisów rozporządzenia 883/200).
Wyrok ten jest o tyle niekorzystny dla firm, że opierając się na jego tezach, ZUS może odmówić wydania A1 lub wycofać już wydane A1, jeśli pracodawca nie będzie w stanie dowieść, że praca, która z założenia miała być wykonywana w więcej niż jednym kraju, była rzeczywiście świadczona jedynie w jednym kraju członkowskim.

Zachęcam Państwa do lektury miesięcznika.

Dr. Joanna Bzdok

Dyrektor Generalny IPP, JBzdok@ipp.org.pl.
Dr Joanna Bzdok odpowiedzialna jest za funkcjonowanie
biura zarządu IPP oraz za działalność krajową IPP.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników