Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Definicja „pracownika delegowanego”

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE42 „pracownik delegowany” oznacza pracownika, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje.
Dla celów Dyrektywy Podstawowej przyjmuje się definicję pracownika, którą stosuje się w prawie państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik jest delegowany. W wielu państwach członkowskich, osoby zatrudnione w oparciu o polskie umowy zlecenia są traktowane jak pracownicy. Stąd też do tej grupy osób delegowanych stosować należy zasady opisane w obydwu dyrektywach.

Nie naruszając przepisów art. 2 ust. 2 dyrektywy 96/71/WE, danego pracownika uznaje się za delegowanego na podstawie jego faktycznej sytuacji oraz okoliczności, w których ma on wykonywać swoją działalność, w tym:
- tymczasowego charakteru działalności, która ma być wykonywana;
- istnienia podczas całego okresu delegowania bezpośredniego stosunku pracy między przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem;
- państwa, w którym pracownik ten zwyczajowo pracuje;
- istnienia rzeczywistego związku między pracodawcą a państwem pochodzenia pracownika.

Dyrektywa 96/71/WE nie zawiera jednak żadnych dalszych wskazówek dotyczących sposobu określenia, czy pracodawca prowadzi działalność w danym państwie członkowskim, ani nie przedstawia żadnych bardziej szczegółowych kryteriów służących ustaleniu tymczasowego charakteru pracy, którą pracownicy delegowani mają wykonywać, lub wskazaniu państwa członkowskiego, w którym dani pracownicy „zwyczajowo pracują”.
Sytuacja ta doprowadziła, zdaniem autorów Dyrektywy Wdrożeniowej, do szeregu problemów związanych z wdrażaniem, stosowaniem i egzekwowaniem w praktyce przepisów dyrektywy. Właściwe organy w państwach członkowskich, usługodawcy, a także sami pracownicy delegowani często są stawiani w niejasnych sytuacjach, w których ustalenie, czy dochodzi do delegowania w rozumieniu dyrektywy o delegowaniu pracowników czy też nie, nastręcza trudności. Pracodawcy również dopuszczali się nadużyć, wykorzystując brak dostatecznej jasności przepisów prawnych w celu obchodzenia obowiązujących przepisów.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości tymczasowy charakter działalności podejmowanej przez osobę świadczącą usługę w przyjmującym państwie członkowskim musi zostać określony z uwzględnieniem nie tylko okresu
świadczenia usługi, ale także jej regularności, okresowości czy ciągłości. Żadne postanowienie Traktatu nie pozwala w abstrakcyjny sposób określić częstotliwości lub okresu, po przekroczeniu których świadczenie usługi danego rodzaju w innym państwie członkowskim nie będzie mogło być dłużej uznawane za świadczenie usług w rozumieniu Traktatu (wyrok ETS z dnia 11.12.2003 w sprawie C-215/01 Schnitzer; wyrok z dnia 30.11.1995 w sprawie C-55/94 Gebhard). Działalność prowadzona w sposób stały, a w każdym razie bez przewidywalnych ograniczeń w czasie, nie podlega unijnym przepisom w zakresie świadczenia usług (wyrok z dnia 7.9.2004 w sprawie C-456/02 Trojani).
Aby zapobiec obchodzeniu przepisów oraz w celu zwalczania nadużyć związanych ze stosowaniem dyrektywy 96/71/WE, art. 4 Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE zawiera orientacyjny, niewyczerpujący wykaz kryteriów jakościowych i elementów składowych charakteryzujących zarówno tymczasowy charakter nieodłącznie związany z pojęciem delegowania w celu świadczenia usług, jak również zakłada istnienie rzeczywistego związku między pracodawcą a państwem członkowskim, z którego pracownik jest delegowany.
Takie dalsze sprecyzowanie i uszczegółowienie zwiększy także pewność prawa.

Zapewnienie jaśniejszego i łatwiejszego do zastosowania orientacyjnego opisu elementów składowych pojęcia delegowania w celu świadczenia usług, a także wprowadzenie kryteriów dotyczących tego, na czym polega rzeczywiste prowadzenie działalności przez usługodawcę w danym państwie członkowskim mają pomóc uniknąć „kreatywnego wykorzystywania” dyrektywy 96/71/WE w odniesieniu do sytuacji, które nie są właściwymi przypadkami delegowania w rozumieniu dyrektywy.

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników