Skip to main content

Nowelizacja Dyrektywy 96/71/WEPoniżej przedstawiamy aktualizowane informacje n/t rewizji Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

25-10-2017 link do Rady
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/10/23-epsco-posting-of-workers/  
21-07-2016 Dyrektywa zmieniająca dotychczasową Dyrektywę 96/71 w/s delegowania będzie procedowana
Komisja Europejska odrzuciła w dniu 20.07.2016 r. "żółtą kartkę", czyli sprzeciw 11 krajów w sprawie przepisów o pracownikach delegowanych. Zastrzeżenia wobec propozycji KE zgłosiły parlamenty: Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy,...
06-06-2016 Polskie organizacje pracodawców bezradne wobec rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych
Urzędnicy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za przygotowanie rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych potwierdzili w dniu 6.06.2016, że w ramach formalnej procedury zgłaszania uwag do projektu prawodawczego wpłynęło około dziesięciu uzasadnionych opinii, z czego trzy od organizacji...
23-05-2016 Komisja ignoruje głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Będzie rewizja Dyrektywy 96/71
Przewodniczący KE Juncker zapowiedział kontynuowanie prac nad rewizją Dyrektywy 96/71. W swoim przemówieniu w dniu 23.05.2016 potwierdził, że Komisja zignoruje kompletnie głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w swoich uzasadnionych opiniach uznały, że...
23-05-2016 Zalecenia dla polskiego rządu w/s rewizji dyrektywy 96/71
W swoim piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z dnia 18.05.2016 r. Prezes IPP i Prezydent EEEV Tomasz Major zwrócił uwagę na ogromne w ostatnich dniach zaangażowanie partnerów społecznych i państw członkowskich sprzyjających rewizji dyrektywy 96/71....
20-05-2016 Sejm uchwalił Ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Ustawa wchodzi w życie w dniu 18.06.2016 r. Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża: dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie...
16-05-2016 Pismo Tomasza Majora do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera: wezwanie do zdyscyplinowania Komisarz Thyssen i podległych jej służb
W dniu 16.05.2016 Tomasz Major wystąpił w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców do szefa Komisji Europejskiej z obszernym pismem w/s rozpoczęcia procedury żółtej kartki. W swym piśmie Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent...
15-05-2016 Oficjalna Publikacja Opinii IPP i EEEV w/s projektu rewizji dyrektywy 96/71
Parlamenty jedenastu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt. Według danych...
13-05-2016 Tomasz Major wzywa Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad projektem rewizji Dyrektywy 96/71
Działający w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców wezwał w swoim liście z dnia 13.05.2016 r. Panią Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych...
10-05-2016 sukces Izby Pracodawców Polskich i Europejskiej Federacji Pracodawców: będzie wszczęta procedura "żółtej kartki" ws. rewizji dyrektywy 96/71
Parlamenty dziesięciu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt. Według danych...
09-05-2016 Rzeczywisty i zatajony przez Komisję cel Wniosku Legislacyjnego
W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.   W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji. W...
05-05-2016 Komisja Europejska dyskryminuje pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej
W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.   W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji. W...
01-05-2016 Komisja Europejska zwiększa chaos prawny w zakresie delegowania i zachęca państwa członkowskie do świadomego
W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.   W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji. W...
30-04-2016 Archaiczne przepisy o delegowaniu – wnioski po lekturze propozycji rewizji Dyrektywy 96/71
 W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.   W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji...
30-04-2016 Europarlament wyznacza posłów-sprawozdawców nowej dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71
 Sprawozdawcą w Komisji ds. Zatrudnienia, zajmującej się nowelizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników, z ramienia Europejskiej Partii Ludowej będzie Elisabeth MORIN-CHARTIER z Francji. Drugim sprawozdawcą w Komisji ds. Zatrudnienia, zajmującej się nowelizacją dyrektywy o...
29-04-2016 Polski Senat uznaje projekt dyrektywy za sprzeczny z zasadą pomocniczości
Senat wydał negatywną opinię w sprawie zmian w unijnej dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, uznając propozycję KE za niezgodną z zasadą pomocniczości. „Cieszę się, że także i polscy senatorowie przychylili się do naszych sugestii, by uznać...
26-04-2016 Opinia IPP i EEEV w/s rewizji Dyrektywy 96/71
W dniu 5.05.2016 minął ośmiotygodniowy termin na złożenie do Komisji Europejskiej uwag na temat wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r....
25-04-2016 Radykalne konkluzje po lekturze propozycji rewizji Dyrektywy 96/71
W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.     W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji. W...
24-04-2016 Rekomendacje Tomasza Majora w/s rewizji dyrektywy 96/71
W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.     W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji. W...
19-04-2016 Odpowiedź Ministra Pracy na pismo Prezesa IPP – stanowisko polskiego rządu wobec dyrektywy
W swym obszernym piśmie wiceminister pracy p. Stanisław Szwed podziękował Prezesowi IPP Tomaszowi Majorowi za przesłane stanowisko IPP w/s dyrektywy. Jednocześnie minister przesłał oficjalne stanowisko polskiego rządu wraz z uzasadnieniem oraz poinformował obszernie o podejmowanych działaniach...
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników