Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Kiedy ująć w kosztach wypłacone diety z tytułu podróży służbowej - interpretacja podatkowa

Pod koniec 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał ciekawą interpretację podatkową dotyczącą momentu ujęcia w kosztach podatkowych diet z tytułu podróży służbowych.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła firma Sp. z o.o., której głównym rodzajem działalności jest świadczenie usług transportowych w kraju i za granicą. Spółka ta nalicza pracownikom na stanowisku kierowcy diety, zaliczając ich koszt bilansowo do kosztów bezpośrednich miesiąca, którego dotyczą. Do kosztów uzyskania przychodów podatkowo, koszty diet zaliczane są w miesiącu ich wypłaty, która następuje zgodnie z zapisem w regulaminie wynagrodzeń obowiązującym w Spółce w kolejnym miesiącu.
Moment rozliczenia diet następuje w okresach tygodniowych tj. obowiązek dostarczenia karty pracy (na podstawie której naliczane są diety) za dany tydzień - obowiązek dostarczenia do rozliczenia - do końca tygodnia następnego. Kart pracy za ostatni tydzień miesiąca dosyłane są i rozliczane najpóźniej do 6-go miesiąca następnego w celu naliczenia raportu za miesiąc którego dotyczą.
W przyszłości Spółka chciałaby zaliczać koszty diet do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich naliczenia a nie w miesiącu wypłaty.
 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 
Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, firma Sp. z o.o. ma prawo zaliczyć koszt diet do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich naliczenia mimo że wypłata zgodnie z zapisami Regulaminu wynagrodzeń następuje w kolejnym miesiącu?

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników