Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

KOSZTY POZAPŁACOWE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO FRANCJI

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Francji), jest przychód. Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określa katalog przychodów, które zwolnione są z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli chodzi o tzw. pracowników delegowanych, to zawiera ono dwa kluczowe zwolnienia:
- § 2 ust. 1 pkt 15 - diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,
- § 2 ust. 1 pkt 16 - część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób, stanowiący podstawę wymiaru składek, nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Najogólniej można powiedzieć, że pierwsze z nich dotyczy należności z tytułu odbywania podróży służbowych pracowników, czyli wówczas gdy pracownik wykonuje, na polecenie pracodawcy, krótkotrwałe i konkretne zadanie służbowe poza siedzibą pracodawcy lub stałym miejscem pracy.
Drugie wyłączenie natomiast ma zastosowanie w takiej sytuacji, gdy pracownik delegowany i jego pracodawca uzgodnili, np.: w drodze aneksu do umowy o pracę, że zmienia się czasowo miejsce wykonywania zatrudniania, np.: na miejscowość położoną we Francji.
Zgodnie z powołanym wyżej § 2 ust. 1 pkt 16 wspomnianego wyżej rozporządzenia MPiPS, składek na ubezpieczenia społeczne nie opłaca się od części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, odpowiadającego wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód pracownika, stanowiący podstawę wymiaru składek, nie może być niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Tak więc, za pracownika delegowanego do Francji, składki należy obliczać od wynagrodzenia brutto (wraz ze świadczeniami w naturze, takimi jak zakwaterowanie, czy dojazdy do pracy) pomniejszonego o kwotę diet za każdy dzień pobytu we Francji (50 euro), z tym, że kwota przychodu nie może być niższa od przeciętnego wynagrodzenia – w 2013r. jest to 3713 zł.
Jeśli więc, w umowie o pracę (lub w porozumie­niu zmieniającym - aneksie eksportowym) jako miejsce wykonywania pracy, wskazywane jest miejsce za granicą, od kwoty całkowitego przychodu odejmuje się równowartość diet za dni pobytu za granicą.
Podstawa wymiaru składek nie może być wtedy niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodar­ce narodowej na dany rok kalendarzowy.
Jeśli po odjęciu kwoty diet, pozostały przychód jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia, firma musi opłacić składki od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.
Warto pamiętać, że przy tym systemie ustalania podstawy wymiaru składek niektóre składniki przychodu należy bezwzględnie włączyć do podstawy wymiaru składek – są to koszty kwaterowania pracowników we Francji (o ile ponosi je pracodawca) oraz koszty dojazdów między Polską a Francją (o ile finansuje je pracodawca).
Przykładowe wyliczenie kosztów pracownika delegowanego do Francji:
Pracownik w kwietniu 2013r. uzyskał wynagrodzenie brutto w wysokości 2000 euro brutto. Składki na jego ubezpieczenia należy obliczyć w sposób następujący:
1)Przychód: 2000 euro
2)Równowartość diet za 30 dni pobytu: 30 x 50 euro = 1500
3)Różnica między przychodem brutto a równowartością diet – 500 euro
4)Przykładowy kurs euro – 4,1 zł (należy zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia)
Podstawa wymiaru składek w PLN = 500 euro x 4,1 = 2050 zł
Jest to kwota niższa niż przeciętne wynagrodzenie na 2013 rok. Składki należy więc obliczyć od przeciętnego wynagrodzenia 3713 zł.
Obliczenie:
5) Ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:
- 3713 zł x (9,76% (emerytalne) + 1,5 % (rentowe) + 2,45% (chorobowe) = 509, 05 zł
6) Ubezpieczenia finansowane przez pracodawcę:
-3713 x (9,76% (emerytalne) + 4,5% (rentowe) + 1,93% (przykładowa składka wypadkowa) = 601, 13 zł
7) Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
- 3713 zł – 509,05 zł (składki finansowane przez pracownika) = 3203,95 zł (podstawa) x 9% = 288,35 zł (składka zdrowotna). Składka w wysokości 7,75% może być odliczona od podatku – 248, 31 zł.
8) Fundusz Pracy (2,45%) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (01,1%)(finansuje pracodawca) = 3713 x 2,45% = 90, 97 zł; 3713 x 0,1% =3, 71 zł
9) Podatek dochodowy:
- 8200 zł (2000 euro x 4,1 zł) – 509,05 (składki finansowane przez pracownika) – 1845 zł (30% diet za każdy dzień pobytu) – 111,25 zł ( koszt uzyskania przychodu) = 5734,7 zł (podstawa) x 18% (stopa procentowa) = 1032,24 zł – 46,33 zł (kwota wolna od podatku) = 985,92 zł – 248,31 zł (kwota 7,75% składki zdrowotnej) = 738 zł
10) Netto pracownika: 8200 zł (wynagrodzenie brutto) – 509,05 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) – 288,35 zł (składka zdrowotna) – 738 (zaliczka na podatek) = 6664,60 zł

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników