Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

zliczanie 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym

Wielu firmom delegującym pracowników do pracy za granicę ogromne trudności sprawia zliczanie tzw. 183 dni pobytu pracownika za granicą. Szczególnie wiele wątpliwości budzi to w przypadku krajów, w których opodatkowanie pracy najemnej zależy od 183 dni pobytu w „12 miesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym (lub kalendarzowym)”.
Taka reguła obowiązuje w przypadku konwencji dwustronnych m.in. z Niemcami, Holandią, Norwegią, Danią, Finlandią oraz Szwecją.

Rozliczanie podróży służbowej odbywanej po cześci w kraju i za granicą

Wielu pracodawców wysyłających swoich pracowników w podróże służbowe ma wątpliwości jak rozliczyć taką podróż „na odcinku krajowym”. Przykładowo, pracownik wyjechał w tygodniową podróż służbową do Niemiec. Podróż rozpoczął ze swojego miejsca zamieszkania w dniu 3 czerwca 2013 r. o godz. 7.00, a granicę polsko-niemiecką przekroczył o godz. 11.00 w tym dniu. W drodze powrotnej granicę niemiecko-polską przekroczył w dniu 9 czerwca 2013 r. o godz.

Zatrudnienie wspólnika spółki komandytowej na podstawie umowy o pracę

Ze względu na korzystny sposób opodatkowania dochodów, coraz większą popularność zyskuje prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej. Wiele wątpliwości budzi jednak zagadnienie statusu wspólników takiej spółki - w szczególności to, czy wspólnik (a właściwie komplementariusz będący osobą fizyczną) może skutecznie zawrzeć ze spółką umowę o pracę.

Fundusz Pracy za zleceniobiorców a prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia

Wiele firm zatrudniających zleceniobiorców (niezależnie od tego, czy osoby te delegowane są następnie do pracy za granicę, czy też nie) zwraca szczególną uwagę na to, by przychód z umowy zlecenia określany był w wysokości równiej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, z uwagi na późniejsze prawo danej osoby do świadczeń z tytułu bezrobocia.

Chcielibyśmy w tym kontekście zwrócić jednak uwagę na pewien absurd prawny.

Kilometrówka dla zleceniobiorcy - ZUS i podatek

Wiele firm zatrudniających zleceniobiorców i wysyłających ich w podróż służbową uzgadnia ze zleceniobiorcą, że podróż odbędzie się jego prywatnym samochodem. W związku z tym, dokonywany jest zwrot kosztów przejazdów odbywanych w ramach umowy podróży. Powstaje problem, czy kwota zwrotu podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? 

Koszty zakwaterowania za granicą - kolejna interpretacja ZUS

 Wliczanie do podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych kosztów zakwaterowania za granicą, jest nadal bardzo problematyczne dla firm eksportowych. Wiele firm kosztami tymi obciąża w części samych pracowników. Właśnie w takiej sprawie ZUS wydał interpretację, której obszerne fragmenty zamieszczamy poniżej. Występująca o interpretację firma wnioskowała o wyłączenie z podstawy wymiaru składek kosztów zakwaterowania w oparciu o § 2 ust.

Nowe wzory VAT UE od lipca br.

 Z początkiem lipca obowiązywać zaczną nowe wzory informacji VAT-UE (wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C) oraz korekty VAT-UEK. Zmiany mają związek z przyjęciem Chorwacji do Unii Europejskiej.

Zleceniobiorca delegowany do Szwecji - orzecznictwo sądowe

Wiele firm delegujących pracowników za granicę decyduje się na tzw. elastyczne formy zatrudnienia i wysyła do pracy za granicę zleceniobiorców w ramach podróży służbowych.

Kancelaria Brighton Wood zawsze ostrzegała firmy przed takim modelem delegowania, szczególnie w kontekście masowych kontroli ZUS oraz Inspekcji Pracy.
Poniżej szeroko opisujemy jedną z takich spraw zakończonych niekorzystnym dla firmy wyrokiem sądu apelacyjnego.
 

Krajowe podróże służbowe traktowane inaczej niż zagraniczne - interpretacja ZUS

Wszystkie firmy delegujące pracowników za granicę, stosujące tzw. system delegacyjny borykają się z problemami przypisu składek ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS kwestionuje zasadność zastosowanie regulacji dotyczących podróży służbowych, szczególnie w przypadku np.: firm budowlanych i montażowych delegujących pracowników poza granice kraju.

Nagłe przyspieszenie prac nad nową dyrektywą o delegowaniu

Jak się dowiedzieliśmy, 30 maja br. w komisji pracy i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad poprawkami do dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Przy tym postępie prac legislacyjnych, nowa dyrektywa może zostać uchwalona jeszcze w tym roku.

Przyspieszenie prac nad dyrektywą nastąpiło wbrew niedawnym publicznym zapewnieniom europosłów, że do jesieni b.r. głosowania w wiodącej komisji zatrudnienia nie będzie.
 

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z kilku umów zleceń - MPiPS przedstawia projekt ustawy

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało właśnie komisji trójstronnej projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Impulsem do tego były postulaty związkowców domagających się oskładkowania wszystkich umów zleceń (zwanych „śmieciowymi”).

Wstępne badania lekarskie finansowane zleceniobiorcom do opodatkowania - interpretacja skarbowa

Firmy zatrudniające personel na podstawie umów cywilnoprawnych mają często wątpliwości dotyczące obowiązków oraz finansowania wstępnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy.

Dodatkowe polisy dla pracowników delegowanych - ważny wyrok NSA

Wiele firm delegujących pracowników za granicę, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (A1 i EKUZ), zapewnia tym pracownikom dodatkowe polisy na wypadek nagłego zachorowania za granicą.

Od 2014r. nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

Na 2014r. szykuje się spora nowelizacja Ordynacji podatkowej. O kilku istotnych projektowanych zmianach już Państwa informowaliśmy. Poza nimi, zmianie ulec mają również zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dla firm prowadzących działalność transgraniczną, istotne jest, że wprowadzona zostanie regulacja, zgodnie z którą w przypadku, gdy opisane we wniosku zdarzenia wskazują, iż zastosowanie może znaleźć klauzula o unikaniu opodatkowania, interpretacja wydawana nie będzie.
 

Koszty zakwaterowania pracowników ponoszone przez kontrahenta - ciekawy wyrok sądu

Bardzo interesujący wyrok wydał jeden z sądów apelacyjnych ze Śląska. Dotyczy on ujęcia w podstawie wymiaru składek kosztów zakwaterowania pracowników delegowanych do pracy w Niemczech, w sytuacji, gdy koszty te ponosi niemiecki kontrahent, a nie delegujące przedsiębiorstwo.

Odwołanie od decyzji ZUS nakazującej opłacenie składek od tych świadczeń, sporządzała kancelaria Brighton Wood. 

Spółki komandytowe opodatkowane podatkiem CIT - możliwa nowelizacja przepisów podatkowych

 Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Piszemy o tym, ponieważ projekt zakłada między innymi opodatkowanie CIT spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych - bardzo popularnych wśród przedsiębiorców zajmujących się m.in. eksportem usług za granicę oraz delegowaniem pracowników.

Place budowy jako zakład podatkowy - interpretacja podatkowa IS

Ciekawą interpretację w zakresie opodatkowania dochodów firmy za granicą wydała ostatnio jedna z Izb Skarbowych. Chodziło o prowadzenie prac budowlanych za granicą na kilku oddzielnych placach budowy i związaną z tym kwestią powstania tzw. zakładu podatkowego.

 

Nowelizacja Ordynacji podatkowej - obce władze fiskalne będą mogły przebywać w siedzibach polskich UKS i uczestniczyć w kontrolach

W ostatnich dniach media donoszą o niepokojących zmianach, jakie mają zostać wprowadzone do Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.

A1 przy znikomych obrotach krajowych - kolejne korzystne wyroki sądowe

Bardzo ciekawe wyroki dotyczące firm delegujących do pracy za granicą wydały ostatnio sądy powszechne. Udało nam się dotrzeć do kilku takich wyroków – we wszystkich orzeczeniach, przychylnych firmom, sądy powoływały się na publikacje książkowe autorów z Kancelarii Brighton Wood.

Dwie umowy zlecenia uznane za obejście prawa i potraktowane jako jedna umowa

Udało nam się dotrzeć do bardzo ciekawego wyroku dotyczącego umów zleceń. Zaobserwowaliśmy, iż wiele firm zawiera z osobami delegowanymi do pracy za granicę dwie umowy zlecenia, korzystając z możliwości jakie daje art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (możliwość wyboru tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu).

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników