Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Bułgaria i Rumunia uzyskują pełny dostęp do rynku pracy UE

Z dniem 1 stycznia obywatele Bułgarii i Rumunii otrzymali pełny i nieskrępowany dostęp do rynku pracy w pozostałych 26 państwach członkowskich UE, w tym również w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii, gdzie dotąd obowiązywały restrykcje wobec nich.

Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę: wyzwania w 2014 roku!

Szanowni Państwo!

W nadchodzącym roku życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz wielu sukcesów zawodowych.
 
Przesyłamy Państwu specjalne życzenia od Prezesa IPP: http://delegowanie.pl/oredzie-noworoczne-prezesa-ipp
 
Zarząd Izby Pracodawców Polskich wraz z portalem delegowanie.pl przygotował na nowy rok szereg udogodnień i upominków dla firm delegujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców:

Orędzie Noworoczne Prezesa IPP

Szanowni Państwo!

Mija rok 2013. Był on dla wielu firm delegujących wyjątkowo stresujący: liczne kontrole, zaostrzenie polityki ZUS w zakresie poświadczania formularzy A1, aktywność zagranicznych instytucji, spowodowały, że delegowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę stało się trudniejsze, niż dotychczas.

Projekt Dyrektywy po "kompromisie" w Radzie

Udostępniona została polska wersja językowa projektu Dyrektywy o delegowaniu pracowników po kompromisie osiągniętym na posiedzeniu Rady w dniu 9 grudnia 2013r.

Poniżej zamieszczamy teksty najważniejszych z Państwa punktu widzenia artykułów, czyli 3, 9 oraz 12.

zastępowalność pracowników delegowanych - są już pierwsze wyroki sądowe

 Szanowni Państwo,

Mamy już pierwsze wyroki sądowe w sprawie tzw. zastępowalności. Ten, który dzisiaj opisujemy, dotyczy zjawiska zastępowalności w branży opieki.
 

Czego dotyczyć będą kontrole PIP w 2014r.

 Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy zaprezentowany został harmonogram pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 rok.
Jednym z głównych celów inspektorów w 2014 roku będzie sprawdzanie przestrzegania i egzekwowania przepisów związanych z zatrudnieniem.

Duże prawdopodobieństwo przyjęcia nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników

 W piątek 29 listopada, podczas posiedzenia przygotowawczego przedstawicieli państw członkowskich (COREPER) Prezydencja Litewska podjęła decyzję o umieszczeniu dyrektywy wdrożeniowej ws. delegowania pracowników na agendzie posiedzenia Rady Zatrudnienia i Spraw Społecznych EPSCO.

nowy Praktyczny Poradnik - omówienie najważniejszych spraw

 Szanowni Państwo,

 W listopadzie 2012r. Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego opracowała nową wersję Praktycznego Poradnika „Ustawodawstwo Właściwe”. Jak do tej pory nowa wersja udostępniona jest jedynie w języku angielskim. Polskie instytucje właściwe (czyli ZUS) bazują jedynie na roboczej wersji językowej sporządzonej przez Ministerstwo Pracy.
 

określanie przez ZUS właściwego ustawodawstwa w trybie art. 13 rozporządzenia 883/2004 - wyrok Sądu Najwyższego

Szanowni Państwo,

Sąd Najwyższy wydał pierwszy wyrok dotyczący stosowania art. 13 rozporządzenia 883/2004 (praca i/lub działalność wykonywana w więcej niż jednym kraju).
Wprawdzie dotyczy on osoby prowadzącej w Polsce pozarolniczą działalność, wykonującej jednocześnie pracę najemną na Słowacji, ale zawiera kilka ciekawych i ważnych tez odnoszących się do transgranicznej pracy najemnej.

trzeci wyrok SN o podleganiu polskiemu ustawodawstwu na miesiąc przed delegowaniem

Szanowni Państwo,

Sąd Najwyższy wydał już trzeci niekorzystny wyrok w sprawie określenia podlegania polskiemu ustawodawstwu na miesiąc przed delegowaniem.
Tym razem sprawa dotyczyła uczennicy zatrudnionej przez firmę opiekuńczą na podstawie umowy zlecenia.

wyrok NSA - różnica między pojęciami "otrzymanie przychodu" i "postawienie do dyspozycji".

Szanowni Państwo,

 
Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio ciekawe orzeczenie dotyczące opodatkowania przychodów pracowników z tytułu świadczenia na ich rzecz bezpłatnych lub częściowo odpłatnych usług transportowych z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.
Wyrok ten dotyczy także pracowników, którym pracodawca zapewnia transport z/do pracy za granicę.  

Opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych za granicę - interpretacja organów skarbowych

Pojawiły się właśnie pierwsze interpretacje Izb Skarbowych dotyczące opodatkowania zleceniobiorców, którzy czasowo swoje zadania, na polecenie polskich firm, wykonują za granicą.

Wiele firm ma wątpliwości, czy w takich sytuacjach należy stosować tzw. zasadę 183 dni, czy też dochody tych osób opodatkowywać zawsze w Polsce, lub zawsze za granicą. 

Wstępne badania lekarskie finansowane zleceniobiorcom do oskładkowania - interpretacja ZUS

 Informowaliśmy już Państwa kilka miesięcy temu o interpretacji podatkowej wydanej przez jedną z Izb Skarbowych, z której wynikało, że zwrot poniesionych przez zleceniodawcę kosztów badań z zakresu medycyny pracy nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym, zwrot tych kosztów stanowi przychód zleceniobiorcy z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji od kwoty zwrotu kosztów, zleceniodawca jako płatnik obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art.

Podróże służbowe - analiza korzystnego dla firmy wyroku

Od przeszło dwóch lat obserwujemy działania ZUS kwestionujące tzw. delegacyjny system ustalania podstawy wymiaru składek. W trakcie postępowań kontrolnych ZUS dokonuje przypisu składek niemal we wszystkich sytuacjach, gdy pracownik (lub zleceniobiorca) uzyskujący A1 delegowany jest za granicę na zasadzie polecenia wyjazdu służbowego i otrzymuje z tego tytułu nieoskładkowane i nieopodatkowane należności (jak diety, koszty zakwaterowania, koszty dojazdów).

 

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi

 Dziś, czyli 18 lipca 2013r. wchodzi w życie ważne rozporządzenie Ministra Finansów z 17 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Takie samo rozporządzenie wprowadzone zostało do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

timbres-fidélité wypłacane przez belgijską instytucję a składki ZUS - ciekawy wyrok sądu apelacyjnego

Firmy działające w branży budowlanej na terenie Belgii, zobowiązane są do odprowadzania tam obowiązkowej składki od wynagrodzeń pracowników (w wysokości 9,12%) na rzecz tzw. rocznych premii wypłacanych pracownikom za lojalną pracę w sektorze budownictwa (tzw. „premie za lojalność" timbres-fidélité). System ten obowiązuje również zagraniczne firmy budowlane, świadczące usługi w Belgii, a więc i polskie.

zleceniobiorcy objęci wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym a obowiązek FGŚP

Firmy zatrudniające osoby na podstawie umów zlecenia pytają często o obowiązek obliczania i odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zleceniobiorców wykonujących czasowo zadania poza granicami Polski.

W szczególności problem dotyczy osób, które nie osiągają przychodu odpowiadającego przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu lub też zleceniobiorców zgłoszonych jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Plany rządowe dotyczące umów zleceń - informacje

W czasie wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej Radosław Mleczko, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił plan rządu dotyczący przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy. Posłowie dopytywali się o alarmujące dane na temat zastępowania zatrudnienia na etacie kontraktami cywilnoprawnymi i uszczuplanie w ten sposób wpływów do ZUS.

Jak poinformowało Ministerstwo, zwróciło się już ono do zespołu ds. programowania prac rządu o włączenie zmian w tym zakresie do programu prac Rady Ministrów.

nowe obowiązki dla firm delegujących pracowników do Szwecji

Wszystkie firmy działające na rynku szwedzkim od 1 lipca 2013r. mają nowe obowiązki, związane ze zmianami w przepisach dotyczących delegowania pracowników do pracy w Szwecji.

 

Wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy, a więc również polscy pracodawcy, delegujący swoich pracowników do pracy w Szwecji na okres dłuższy niż 5 dni mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do instytucji łącznikowej Arbetsmiljöverket (Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).

 

nowe procedury w ZUS - zmiana i skracanie A1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową procedurę dotyczącą korygowania A1 w sytuacji skrócenia okresu pracy za granicą oraz innych zmian (np.: zmiany miejsca pracy).
Dotychczas, w takich sytuacjach, pracodawca zobowiązany był zwrócić wydane wcześniej formularze i wystąpić z wnioskami o wydanie nowych, zawierających prawidłowe dane.
Niejednokrotnie, różne jednostki terenowe ZUS stosowały różne praktyki w tym zakresie.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników