Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

projekt ustawy o delegowaniu pracowników przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła ostateczny projekt ustawy o delegowaniu pracowników implementujący do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników. 

Ustawa musi wejść w życie do 16 czerwca 2016r. 

Dla pracodawców delegujących pracowników z Polski najważniejsze są zapisy dotyczące egzekucji kar i grzywien. Poniżej streszczamy najistotniejsze z Państwa punktu widzenia zapisy w tym zakresie.

Według projektu, Państwowa Inspekcja Pracy po otrzymaniu od zagranicznej instytucji decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej albo wniosku o egzekucję kary bądź grzywny, podejmuje wszelkie niezbędne czynności, aby bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, powiadomić pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP o decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz dokumentach.

PIP dokonuje wstępnego wyłącznie formalnego sprawdzenia dokumentacji przesłanej przez zagraniczną instytucję.

Jeżeli wniosek zagranicznej inspekcji spełnia określone wymogi formalne, PIP po pierwsze - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku powiadamia o wniosku oraz o dołączonych do niego dokumentach pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP; po drugie - przekazuje wniosek naczelnikowi urzędu skarbowego, o ile nie nastąpiła dobrowolna zapłata administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej, w celu przeprowadzenia egzekucji, dołączając tytuł wykonawczy. Wysokość należności ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski, z dnia wydania decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej.

Jeżeli wniosek zagranicznej instytucji nie spełnia wymogów formalnych Państwowa Inspekcja Pracy zwraca wniosek organowi wnioskującemu.

W proponowanej ustawie znajduje się także zapis, iż Państwowa Inspekcja Pracy może zwrócić wniosek organowi wnioskującemu, jeżeli:

1) ogólna kwota administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej wynosi mniej niż 350 EUR,

2) decyzja w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

To drugie kryterium jest szczególnie nieostre i nieprecyzyjne.

Ściąganie administracyjnych kar pieniężnych i grzywien administracyjnych nałożonych na pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP ma następować w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Co istotne, kwoty administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nałożonych na pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP są egzekwowane w walucie polskiej i stanowią dochód budżetu państwa. Polski organ egzekucyjny będzie więc miał interes prawny w szybkim i skutecznym ściąganiu kar i grzywien. 

Projekt będzie teraz przesłany do Sejmu i jak już wspomnieliśmy wyżej, ustawa musi wejść w życie przed 18.06.2016r.

 


W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę.
 
Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Zwyczajnych Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.
 
Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online
 
 
Wszystkie firmy, które przystępują do IPP wiosną 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.
 
Ponadto każda firma członkowska korzysta bezpłatnie z prenumeraty miesięcznika „Delegowanie” (http://www.delegowanie.pl/miesiecznik_delegowanie) oraz uczestniczy również bezpłatnie ze wszystkich spotkaniach online (www.delegowanie.pl/online). Odbywają się one we czwartki o godzinie 11.00.

 

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników