Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Radykalne konkluzje po lekturze propozycji rewizji Dyrektywy 96/71

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  
 
W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.
W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.
Opinia jest precyzyjna, zawiera wiele przykładów z praktyki i jest swoistym podsumowaniem stanu delegowania w Europie. Tomasz Major formułuje odważne wnioski, przedkłada konkretne propozycje działań na szczeblu unijnym, a także otwarcie piętnuje zaniedbania instytucji europejskich oraz świadome naruszanie obowiązujących przepisów przez niektóre państwa członkowskie.
 
W podsumowaniu Tomasz Major dochodzi do radykalnych konkluzji. Oto niektóre z nich:

 

 

XI. Podsumowania.

256.                    

Podsumowując należy stwierdzić jednoznacznie, że Wniosek Legislacyjny:

 

1)      jest przedwczesny; przepisy dyrektywy 96/71/WE, w swoim obecnym brzmieniu, zapewniają właściwy kompromis pomiędzy ochroną praw pracowniczych a swobodą świadczenia usług. Ponadto należy wskazać, że przyjęta w 2014 r. dyrektywa 2014/67/UE, która poprawia wdrażanie i egzekwowanie dyrektywy 96/71/WE i która ma być transponowana do krajowych porządków prawnych państw członkowskich do 18 czerwca 2016 r., oferuje państwom członkowskim stosowne i wystarczające instrumenty pozwalające na przeciwdziałanie nadużyciom i nieuczciwej konkurencji, jak również służące ochronie pracowników delegowanych. Z tego względu propozycja zmiany dyrektywy jest przedwczesna i nieuzasadniona.

 

2)      nie jest oparty o rzetelną i wiarygodną oceną wpływu, a w jego kluczowych punktach nie jest oparty o jakąkolwiek ocenę wpływu; towarzysząca opiniowanemu Wnioskowi Komisji Ocena Wpływu jest oderwaną od rzeczywistości teoretyczną analizą niepełnych i wybranych danych statystycznych; autorzy Oceny Wpływu ograniczyli się do akademickich wniosków i nie podjęli nawet próby dokonania realnej oceny wpływu projektu na rynek usług i na rynek pracy w Europie, a przede wszystkim nie pofatygowali się nawet, by określić skutki dyrektywy na sytuację materialną pracowników delegowanych i ich rodzin. Proponowane przez KE zmiany stoją w sprzeczności z podstawowym celem UE, jakim jest pogłębianie rynku wewnętrznego i wspieranie konkurencyjności, a brak szczegółowej analizy i dyskusji na temat skutków ewentualnych nowych rozwiązań podważa wspólne zobowiązanie instytucji UE i państw członkowskich do realizacji agendy Better Regulation i ograniczenia obciążeń regulacyjnych nakładanych na przedsiębiorców.

 

 

257.                    

Powyższa analiza wykazała ponad wszelką wątpliwość, że proponowana nowelizacja Dyrektywy Podstawowej 96/71:

 

1)      narusza w sposób kardynalny art. 56 TFUE;

 

2)      stanowi bezprecedensowy zamach na swobodę świadczenia usług w Europie;

 

3)      poprzez użycie niejasnych konstrukcji i pojęć a także poprzez brak określenia kluczowych definicji oraz skutków prawnych - prowadzi do lawinowego zwiększenia zawiłości regulacji, drastycznego wzrostu liczby sytuacji spornych, a w konsekwencji do wzrostu kosztów działalności przedsiębiorców świadczących usługi transgraniczne; proponowana Dyrektywa  - wbrew swoim założeniom - nie posłuży zwiększeniu transparentności i uproszczeniu,

 

4)      nie uwzględnia obowiązującej Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE, jest przykładem niepotrzebnej nadregulacji oraz narusza równe zasady i warunki działania „level playing field” skutkując drastycznym wzrostem formalności, kosztów działania po stronie pracodawców delegujących i ich kontrahentów;

 

 

258.                    

Z powyższej opinii oraz z analizy Wniosku Legislacyjnego, a także ogółu dokumentów towarzyszących Wnioskowi wynika, że Komisja przygotowując opiniowany Wniosek legislacyjny:

 

1)      naruszyła zasady stanowienia prawa UE: “principles of better regulation”;

 

2)      kierowała się wyłącznie chęcią zmiany paradygmatu świadczenia usług w Europie; Komisja wykorzystując zawirowania polityczne w Europie, próbuje w sposób ukryty, z pominięciem standardowych procedur legislacyjnych, dokonać rewolucji na europejskim rynku pracy, zabezpieczenia społecznego oraz w zakresie swobody świadczenia usług i swobody przemieszczania się pracowników.

 

3)      kieruje się konsekwentnie jednoznaczną intencją wykluczenia większości firm delegujących z rynku delegowania oraz doprowadzenia do tego, by pracownicy delegowani zatrudnieni zostali bezpośrednio w państwach przyjmujących; rządy państw – sygnatariuszy pisma z 18.06.2015r. skierowanego do Komisarz Thyssen, mają na celu dokonanie niespotykanego w historii „drenażu mózgów” ze wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem działań podejmowanych przez Komisję z inicjatywy rządów tzw. „przemysłowego jądra” UE jest sprowadzenie obywateli Państw Członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej do roli siły roboczej drugiej kategorii, spowodowanie, by składki od ich pensji popłynęły szerokim strumieniem do zagranicznych systemów zabezpieczenia socjalnego i by w przyszłości pozbawieni byli oni godziwego zabezpieczenia emerytalnego.

 

4)      swym radykalnym wnioskiem legislacyjnym Komisja zantagonizowała państwa członkowskie i partnerów społecznych w Europie: Państwa Członkowskie UE podzielone zostały przez Komisję na dwa wrogie obozy. Jeden z nich (Francja, Belgia, Niemcy, Holandia, Austria, Luksemburg i Szwecja) twierdzi z całą stanowczością, że walczy o lepsze prawo, podczas gdy drugi z nich (Polska, Czech, Słowacja, Estonia, Węgry, Rumunia, Bułgaria) twierdzi, że za wszelką cenę będzie walczył o wspólny rynek, o swobodę przepływu usług i pracowników. Komisja stając jednoznacznie po stronie państw „starej” Europy podejmuje ryzyko rozłamu Europy. Swym nieodpowiedzialnym Wnioskiem Legislacyjnym - w najgorszym w dziejach Wspólnoty momencie - spolaryzowała państwa członkowskie i ustawiła na dwóch biegunach i w pozycjach, które wydają się być nie do pogodzenia. Radykalny wniosek Komisji nie daje szans na debatę, na dyskusję i na dialog oraz na wspólne odnalezienie kompromisowego rozwiązania. Partnerzy społeczni zostali przez Komisję po raz pierwszy w historii podzieleni nie na organizacje pracodawców i pracowników. - Za barykadami wojny rozpętanej przez Komisję stoją z jednej strony pracodawcy i pracownicy ze starej Unii – walczą oni o utrzymanie za wszelką cenę i jak najdłużej swojego dobrobytu kosztem broniących swobody przepływu pracowników i usług w UE pracodawców i pracowników z Państw Europy Środkowo-Wschodniej. Komisja stworzyła dwa światy, których nie sposób pogodzić. Jest to woda na młyn dla wszystkich eurosceptyków i radykałów w Europie.

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników