Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Skuteczne dochodzenie należności od zagranicznych kontrahentów - Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich

W codziennej praktyce zatrudniania pracowników tymczasowych oraz delegowania pracowników za granicą jesteśmy konfrontowani z długimi postępowaniami sądowymi, uchylaniem się dłużników w kraju i za granicą przed terminowymi płatnościami, sztuczkami procesowymi zagranicznych pełnomocników dłużników polskich firm i z generalną niewydolnością wymiaru sprawiedliwości orzekającego w sprawach biznesowych.

Aby przeciwdziałać tym patologiom, Zarząd Izby Pracodawców Polskich w dniu 30.04.2010 podjął uchwałę o ukonstytuowaniu Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich.
Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL i konwencji nowojorskiej z 1958 r.
 
  • Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich jest tytułem egzekucyjnym, który po nadaniu przez sąd państwowy klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji, podobnie jak wyrok sądu państwowego.
  • Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich dzięki konwencjom międzynarodowym (głównie konwencji nowojorskiej z 1958 r.) jest wykonywany obecnie w ponad 140 krajach świata.
  • Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich jest więc idealnym rozwiązaniem dla Państwa firmy w sporach z zagranicznymi odbiorcami Waszych usług, ale także ze wszystkimi innymi kontrahentami w kraju i za granicą.
 
Wyrok sądu arbitrażowego zapada w ciągu kilku tygodni. Koszty postępowania są niższe, niż koszty postępowania przed sądem państwowym.
Pragniemy zarekomendować Państwu niniejszym wprowadzenie do wszystkich umów zawieranych przez Państwa (z wyjątkiem umów z pracownikami) z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, oraz z osobami, które współpracują z Państwem na podstawie innych umów, niż umowy o pracę, następujących klauzul:
 
„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich w Warszawie, stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”
„All disputes arising out of or in connection with this contract shall be settled by the Court of Arbitration at the Chamber of Polish Employers in Warsaw pursuant to the Rules of this Court binding on the date of filing the statement of claim.”
„Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés par la Cour d’Arbitrage pres de la Chambre des Employeurs Polonaises suivant le Reglement de cette Cour en vigueur a la date de soumission de la demande d’arbitrage.”
„Alle aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der an dem Tag der Einleitung der Schiedsklage gültigen Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichts bei der Polnischen Arbeitgeberkammer in Warschau entschieden.”
 
Taką klauzulę można zamieścić w zawieranej umowie, fakturze, rachunku, wymianie korespondencji, na piśmie, a nawet w innym możliwym do utrwalenia środku komunikacji, takim jak Internet, wymianie e-maili, telegramów, rozmów telefonicznych nagranych za zgodą stron. Zwykle na końcu pisma, ale tak, aby stanowiła jego integralną część. Może to mieć też formę aneksu do umowy.
Zagwarantuje to Państwu szybki, tani i skuteczny proces z kontrahentem/dłużnikiem zagranicznym i polskim.
Więcej informacji o Sądzie Arbitrażowym przy IPP, o arbitrażu, a także przepisy prawa znajdziecie Państwo tutaj: www.ipp.org.pl/saipp
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników