Skip to main content

Sekcja Belgijska i Holenderska – delegowanie pracowników do Belgii i Holandii

Udział w pracach Sekcji Belgijskiej i Holenderskiej jest nieodpłatny dla

 1. Członków Zwyczajnych Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/czlonkostwo-w-sekcji-delegowanie-ipp)
 2. Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (dotyczy to także wszelkich seminariów i spotkań) (http://delegowanie.pl/member)
 3. Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)
W/w firmy mają także zapewniony bezpłatny i aktywny udział w pracach wszystkich sekcji krajowych i branżowych:
 • Sekcji Niemieckiej
 • Sekcji Francuskiej
 • Sekcji Skandynawskiej
 • Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej
 • Sekcji Opieki
 • Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury.

DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO HOLANDII

 Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do Holandii powinno zwrócić szczególną uwagę na następujące wymogi:

DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO BELGII

 Delegując pracowników do Belgii należy pamiętać szczególnie o:

JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ SPÓŁKĘ, KTÓRA DELEGUJE PRACOWNIKÓW POLSKICH DO HOLANDII ?

 Z badań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że w Holandii działa ponad 1300 polskich firm, które delegują pracowników na holenderski rynek pracy. Z danych instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że takich firm jest tylko kilkaset. Oznacza to, że wiele firm delegujących pracowników do Holandii nie uzyskuje dla swoich pracowników formularzy A1.

JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ SPÓŁKĘ, KTÓRA DELEGUJE PRACOWNIKÓW POLSKICH DO BELGII ?

 Z badań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że w Belgii działa wiele polskich firm, które delegują pracowników na belgijski rynek pracy. Z danych instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że takich firm jest tylko kilkaset. Oznacza to, że wiele z tych firm delegujących pracowników do Belgii nie uzyskuje dla swoich pracowników formularzy A1.

KOSZTY POZAPŁACOWE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO HOLANDII

 Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Holandii), jest przychód.

KOSZTY POZAPŁACOWE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO BELGII

 Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Belgii), jest przychód.

PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMÓW O PRACĘ PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO HOLANDII

Kwestię wyboru właściwego prawa pracy w przypadku zatrudnienia polskich pracowników na terenie Holandii reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zgodnie z tym rozporządzeniem strony mają swobodę wyboru prawa właściwego dla całej albo części umowy (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Wybór ten powinien wynikać wprost z postanowień umowy lub z okoliczności sprawy. Zasady ustalania prawa właściwego do umów o pracę określa z kolei art.

PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMÓW O PRACĘ PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO BELGII

 Kwestię wyboru właściwego prawa pracy w przypadku zatrudnienia polskich pracowników na terenie Belgii reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zgodnie z tym rozporządzeniem strony mają swobodę wyboru prawa właściwego dla całej albo części umowy (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Wybór ten powinien wynikać wprost z postanowień umowy lub z okoliczności sprawy. Zasady ustalania prawa właściwego do umów o pracę określa z kolei art.

HOLENDERSKI ZAKŁAD PODATKOWY

 Polsko-holenderskie stosunki z zakresu opodatkowana reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 13 lutego 2002r.

BELGIJSKI ZAKŁAD PODATKOWY

 Polsko-belgijskie stosunki z zakresu opodatkowana reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 20 sierpnia 2002r. 

Spotkanie z przedstawicielami holenderskiej administracji skarbowej oraz holenderskich związków zawodowych

Szanowni Państwo,

w dniach 20-21.08. szef kancelarii BrightonWood, Tomasz Major, odbył szereg spotkań poświęconych delegowaniu pracowników, pracowników tymczasowych oraz zleceniobiorców do Holandii.

W spotkaniach oprócz przedstawicieli niderlandzkiej administracji skarbowej uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych.

eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO BELGII

Tradycja świadczenia usług budowlanych w krajach Unii Europejskiej przez polskie firmy sięga lat siedemdziesiątych, od kiedy to najpierw centrale handlu zagranicznego, później przedsiębiorstwa państwowe, a na koniec spółki prawa handlowego delegowały pracowników w budownictwie. Od 2004 roku rynek usług budowlanych w Unii Europejskiej został uwolniony dla polskich firm, a od 2011 roku polskie firmy nie borykają się już z żadnymi restrykcjami natury prawnej. Z badań prowadzonych regularnie przez Izbę Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) oraz Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) wynika, że rokrocznie polskie przedsiębiorstwa budowlane oraz agencje pracy tymczasowej delegują za granicę w sektorze budowlanym ponad 200 tysięcy pracowników.

Pomimo zagwarantowanej traktatami europejskimi swobody świadczenia usług, polskie firmy delegujące personel budowlany do UE konfrontowane są z licznymi problemami natury podatkowej, ubezpieczeniowej i prawnej. Niniejsza publikacja zawiera opis najważniejszych aspektów prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych, które należy uwzględnić delegując pracowników budowlanych za granicę.

Autorzy – niekwestionowani eksperci i praktycy, od wielu lat obsługujący polskie firmy delegujące pracowników budowlanych za granicę – w sposób kompleksowy i systematyczny opisują m.in. takie trudne kwestie specyficzne dla branży budowlanej jak:

 • łączenie krótkich budów przez zagranicznego fiskusa w celu stwierdzenia zakładu podatkowego za granicą,
 • zagraniczny budowlany zakład podatkowy,
 • zasada 183 dni w budownictwie,
 • A1 w budownictwie,
 • Belgijska kasa PDOK/OPOC i możliwość uniknięcia opłacania składek na,
 • skuteczne dochodzenie należności od nieuczciwych kontrahentów przez polskie firmy delegujące pracowników budowlanych za granicę,
 • system LIMOSA i transgraniczne kontrole krzyżowe w praktyce belgijskiej i polskiej inspekcji pracy
 • belgijskie stawki minimalne w budownictwie i belgijskie przepisy prawa pracy bezwzględnie obowiązujące,

eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO HOLANDII

Tradycja świadczenia usług budowlanych w krajach Unii Europejskiej przez polskie firmy sięga lat siedemdziesiątych, od kiedy to najpierw centrale handlu zagranicznego, później przedsiębiorstwa państwowe, a na koniec spółki prawa handlowego delegowały pracowników w budownictwie. Od 2004 roku rynek usług budowlanych w Unii Europejskiej został uwolniony dla polskich firm, a od 2011 roku polskie firmy nie borykają się już z żadnymi restrykcjami natury prawnej. Z badań prowadzonych regularnie przez Izbę Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) oraz Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) wynika, że rokrocznie polskie przedsiębiorstwa budowlane oraz agencje pracy tymczasowej delegują za granicę w sektorze budowlanym ponad 200 tysięcy pracowników.

Pomimo zagwarantowanej traktatami europejskimi swobody świadczenia usług, polskie firmy delegujące personel budowlany do UE konfrontowane są z licznymi problemami natury podatkowej, ubezpieczeniowej i prawnej. Niniejsza publikacja zawiera opis najważniejszych aspektów prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych, które należy uwzględnić delegując pracowników budowlanych za granicę.

Autorzy – niekwestionowani eksperci i praktycy, od wielu lat obsługujący polskie firmy delegujące pracowników budowlanych za granicę – w sposób kompleksowy i systematyczny opisują m.in. takie trudne kwestie specyficzne dla branży budowlanej jak:

 • łączenie krótkich budów przez zagranicznego fiskusa w celu stwierdzenia zakładu podatkowego za granicą,
 • zagraniczny budowlany zakład podatkowy,
 • zasada 183 dni w budownictwie,
 • A1 w budownictwie,
 • skuteczne dochodzenie należności od nieuczciwych kontrahentów przez polskie firmy delegujące pracowników budowlanych za granicę,
 • stawki minimalne w budownictwie i inne holenderskie przepisy prawa pracy bezwzględnie obowiązujące,
 • praca tymczasowa w budownictwie.

 

eBook - DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO HOLANDII

Od wielu lat polskie przedsiębiorstwa, w tym w szczególności agencje pracy tymczasowej, firmy budowlane, firmy działające w sektorze agro, usługodawcy z takich sektorów jak energetyka, spawalnictwo, przemysł delegują do Holandii rocznie ponad 35 tysięcy pracowników.
Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę oraz portal www.delegowanie.pl promują legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania pracowników za granicę i ramach swojej działalności zleciły grupie niekwestionowanych ekspertów i praktyków przygotowanie wszechstronnej publikacji obejmującej aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe delegowania polskich pracowników do Holandii.

W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące pracowników do Holandii.

Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z delegowaniem do Holandii pracowników zatrudnionych w w/w sektorach w ramach oddelegowania, delegacji, transgranicznej pracy tymczasowej, systemu uproszczonego i systemów mieszanych.

Szczegółowo omówiona została problematyka poświadczania formularzy A1.

Obszernie omówione zostały kwestie związane ze specyfiką podatkową delegowania pracowników do Holandii, w tym problematyką niestosowania zasady 183 dni, podwójnego opodatkowania płac i reperkusji z tym związanych.

eBook - DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO BELGII

Od wielu lat polskie przedsiębiorstwa, w tym w szczególności firmy budowlane, usługodawcy z takich sektorów jak energetyka, spawalnictwo, przemysł, a także agencje pracy tymczasowej delegują do Belgii rocznie ponad 10 tysięcy pracowników.
Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę oraz portal www.delegowanie.pl promują legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania pracowników za granicę i ramach swojej działalności zleciły grupie niekwestionowanych ekspertów i praktyków przygotowanie wszechstronnej publikacji obejmującej aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe delegowania polskich pracowników do Belgii.

W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące pracowników do Belgii.

Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z delegowaniem do Belgii pracowników zatrudnionych w w/w sektorach w ramach oddelegowania, delegacji, transgranicznej pracy tymczasowej, systemu uproszczonego i systemów mieszanych.

Obszernie omówione zostały kwestie związane ze specyfiką podatkową delegowania pracowników do Belgii, a także związane z problematyką belgijskiego prawa pracy, minimalnych stawek, funduszu OPOC – PDOK, możliwości w zakresie uniknięcia płacenia obowiązkowych składek na ten fundusz, notyfikacji LIMOSA, praktyki transgranicznych postępowań kontrolnych prowadzonych przez belgijską inspekcję pracy i polskie władze (PIP, GIP, ZUS).

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników