Skip to main content

Sekcja Niemiecka – delegowanie pracowników do Niemiec

Udział w pracach Sekcji Niemieckiej jest nieodpłatny dla

 1. Członków Zwyczajnych Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/czlonkostwo-w-sekcji-delegowanie-ipp)
 2. Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (dotyczy to także wszelkich seminariów i spotkań) (http://delegowanie.pl/member)
 3. Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)
W/w firmy mają także zapewniony bezpłatny i aktywny udział w pracach wszystkich sekcji krajowych i branżowych:
 • Sekcji Niemieckiej
 • Sekcji Francuskiej
 • Sekcji Skandynawskiej
 • Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej
 • Sekcji Opieki
 • Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury.

Seminarium online 01.09.2016

01.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących
W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Seminarium online 25.08.2016

25.08.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce

Niemiecki zakład podatkowy

 Polsko-niemieckie stosunki z zakresu opodatkowana reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zdnia 14 maja 2003.

Prawo właściwe dla umów o pracę pracowników delegowanych do Niemiec

 Kwestię wyboru właściwego prawa pracy w przypadku zatrudnienia polskich pracowników na terenie Niemiec reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zgodnie z tym rozporządzeniem strony mają swobodę wyboru prawa właściwego dla całej albo części umowy (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Wybór ten powinien wynikać wprost z postanowień umowy lub z okoliczności sprawy. Zasady ustalania prawa właściwego do umów o pracę określa z kolei art.

Zasady poświadczania A1

 Polscy pracownicy pracujący na terenie Niemiec na rzecz polskich przedsiębiorstw mogą w okresie czasowego świadczenia pracy podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce na podstawie:

Koszty pozapłacowe pracownika delegowanego do Niemiec

 Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Niemiec), jest przychód.

"Niewolnice starszej pani" - zdecydowana reakcja Tomasza Majora skierowana do Tomasza Lisa, red. naczelnego Newsweeka

 W najnowszym numerze Newsweeka ukazał się artykuł Pani redaktor Anny Szulc pt. : „Niewolnice starszej pani”. Autorka, w sposób bardzo nieobiektywny pokazuje w nim sytuację polskich opiekunek pracujących w Niemczech. Ponadto, na stronie internetowej Newsweeka zamieszczono list Czytelniczki, która pisze m.in., że cyt.: „ (…) Mają tak sporządzone umowy, że składki, które są za nie odprowadzane nie gwarantują im nawet prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czy w przyszłości godziwej emerytury.

Delegowanie pracowników do Niemiec: możliwość uniknięcia obowiązku uzyskania zezwolenia niemieckich władz na delegowanie polskich pracowników tymczasowych do Niemiec

Jak Państwo wiecie, polska firma chcąca delegować pracowników tymczasowych do Niemiec, musi uzyskać wcześniej od niemieckich władz zezwolenie administracyjne na delegowanie polskich pracowników tymczasowych do Niemiec: http://delegowanie.pl/content/zezwolenie-niemieckich-w%C5%82adz-na-u%C5%BCyczanie-personelu-w-niemczech

eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO NIEMIEC

Tradycja świadczenia usług budowlanych w krajach Unii Europejskiej przez polskie firmy sięga lat siedemdziesiątych, od kiedy to najpierw centrale handlu zagranicznego, później przedsiębiorstwa państwowe, a na koniec spółki prawa handlowego delegowały pracowników w budownictwie. Od 2004 roku rynek usług budowlanych w Unii Europejskiej został uwolniony dla polskich firm, a od 2011 roku polskie firmy nie borykają się już z żadnymi restrykcjami natury prawnej. Z badań prowadzonych regularnie przez Izbę Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) oraz Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) wynika, że rokrocznie polskie przedsiębiorstwa budowlane oraz agencje pracy tymczasowej delegują za granicę w sektorze budowlanym ponad 200 tysięcy pracowników.

Pomimo zagwarantowanej traktatami europejskimi swobody świadczenia usług, polskie firmy delegujące personel budowlany do UE konfrontowane są z licznymi problemami natury podatkowej, ubezpieczeniowej i prawnej. Niniejsza publikacja zawiera opis najważniejszych aspektów prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych, które należy uwzględnić delegując pracowników budowlanych za granicę.

Autorzy – niekwestionowani eksperci i praktycy, od wielu lat obsługujący polskie firmy delegujące pracowników budowlanych za granicę – w sposób kompleksowy i systematyczny opisują m.in. takie trudne kwestie specyficzne dla branży budowlanej jak:

 • łączenie krótkich budów przez zagranicznego fiskusa w celu stwierdzenia zakładu podatkowego za granicą,
 • zagraniczny budowlany zakład podatkowy,
 • zasada 183 dni w budownictwie,
 • A1 w budownictwie,
 • Niemiecka kasa Urlopowa SOKA-BAU/ULAK
 • skuteczne dochodzenie należności od nieuczciwych kontrahentów przez polskie firmy delegujące pracowników budowlanych za granicę,
 • niemieckie stawki minimalne w budownictwie i inne niemieckie przepisy prawa pracy bezwzględnie obowiązujące,
 • praca tymczasowa w budownictwie.

eBook - DELEGOWANIE OPIEKUNEK DO NIEMIEC

Niemiecki rynek opieki to jedna z najbardziej dynamicznych i perspektywicznych branż, w których działają polskie firmy delegujące pracowników za granicę. Z szacunków demograficznych przeprowadzonych przez Federalne Ministerstwo Zdrowia wynika, że w najbliższych kilku latach Niemiecki rynek będzie potrzebował około 400.000 nowych pracowników w branży opieki.
Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę wraz z Niemieckim Instytutem Opieki w Polsce (www.pflegeinstitut.pl) promuje legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania opiekunek za granicę.
W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. Szczególny nacisk położony został na kontrowersyjne kwestie związane z delegowaniem do Niemiec opiekunek zatrudnianych w ramach umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.
Szczegółowo omówiona została problematyka poświadczania formularzy A1 oraz wysyłania opiekunek do Niemiec w systemie delegacyjnym (w systemie podróży służbowej).
W sposób przystępny zaprezentowano zawiłe problemy związane z podatkiem VAT w związku z transgranicznym świadczeniem usług opieki.
 

Delegowanie polskich pracowników do Niemiec. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe.

Informujemy, że, staraniem wydawnictwa ATPO, Izby Pracodawców Polskich oraz portalu delegowanie.pl ukazała się najnowsza książka przygotowana przez kancelarię Brighton&Wood:
 
Delegowanie polskich pracowników do Niemiec”.
 
W książce zostały zebrane i obszernie skomentowane przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeniowego mające zastosowanie w przypadku delegowania pracowników polskich do Niemiec.
 
Książka jest nieodzownym narzędziem dla pracowników działów kadr, płac oraz dla osób zajmujących się delegowaniem pracowników do Niemiec. Bogaty wykaz literatury pomoże rozszerzyć wiedzę n/t delegowania pracowników i odnaleźć się w gąszczu przepisów mających zastosowanie.
 
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników