Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Strategiczne spotkanie w Rzymie poświęcone delegowaniu pracowników

 W dniach od 7 do 9 listopada 2014 roku władze Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl; www.delegowanie.pl; www.entsendung.pl; www.detachering.pl; www.detachement.pl)– największej polskiej organizacji zrzeszającej i wspierającej firmy delegujące pracowników za granicę - uczestniczyły w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konfederacja zrzesza prawie dwa miliony firm z całej Unii Europejskiej. Pracodawcy – członkowie zrzeszonych w konfederacji Izb zatrudniają każdego dnia ponad 12 milionów pracowników.
Izba Pracodawców Polskich reprezentowana była na Zgromadzeniu przez pełniącego społecznie funkcję Prezesa IPP Tomasza Majora oraz przez Dyrektor Generalną IPP, p. dr Joannę Bzdok.
Na Forum Zgromadzenia Ogólnego Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i b. Komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani podkreślił wagę transgranicznego zatrudnienia w Unii Europejskiej.
Tomasz Major wygłosił na forum Zgromadzenia Ogółnego referat nt.: Posting of Workers as solution for the lack of qualified labour force in Europe. W błyskotliwy sposób zaprezentował delegowanie pracowników jako remedium na chroniczny i pogłębiający się brak wykwalifikowanej siły roboczej w Europie.
W dyskusjach n/t przyszłości delegowania w Europie uczestniczyli także ministrowie włoskiego rządu, ambasador Niemiec, członkowie zarządów największych włoskich firm (m.in. Poczty Włoskiej), banków i mediów (m.in. dyrektor Corriere della Sera) oraz prezydenci wiodących europejskich federacji pracodawców.
Izba Pracodawców Polskich wraz z niemieckimi i włoskimi partnerami przygotowała rezolucję w/s wprowadzenia w całej UE jednolitego ubezpieczenia od skutków bezrobocia. Przez aklamację przegłosowano tekst rezolucji, w którym europejscy przedsiębiorcy sprzeciwiają się wprowadzeniu takiego dodatkowego obciążenia dla biznesu.
Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyjęło jednogłośnie program działań na rok 2015, wśród których znalazło się m.in. wspieranie delegowania pracowników oraz piętnowanie naruszania swobody świadczenia usług przez instytucje krajów członkowskich.
Tomasz Major otrzymał misję przygotowania założeń do
 1. forum udzielania zleceń na podwykonawstwo, rekrutację oraz na transgraniczną pracę tymczasową firmom z Europy Środkowo-Wschodniej,
 2. europejskiego mechanizmu weryfikacji firm z Polski i innych „nowych” krajów członkowskich UE w celu zapewnienia zleceniodawcom „ze starej piętnastki”, że wykonawca usług lub agencja zatrudnienia są firmami pewnymi i działającymi zgodnie z normami europejskimi.
Mechanizmy te mają służyć prawie dwóm milionom europejskich małych i średnich przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i zlecają różnorakie usługi podwykonawcom z Europy Środkowo-Wschodniej. 
Działania te skierowane są do firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników oraz mających obrót nieprzekraczający 50 milionów euro. 
„Moją misją w Konfederacji jest popularyzowanie delegowania, przekonanie do tej formy współpracy transeuropejskiej małych i średnich przedsiębiorców w Zachodniej Europie oraz wskazanie im nie tylko zasad delegowania, ale wprost konkretnych, sprawdzonych firm z Europy Środkowo-Wschodniej jako godnych zaufania partnerów. Z drugiej strony będziemy tropić i piętnować oraz skutecznie walczyć z każdym przypadkiem łamania przez instytucje krajów członkowskich Unii Europejskiej świętej swobody świadczenia usług.” – powiedział dla Portalu Delegowanie.pl Tomasz Major, Prezes Zarządu Izby Pracodawców Polskich, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.
Kraków, 27.11.2014
MZI

Na najbliższych spotkaniach poświęconych delegowaniu za granicę omówione zostaną praktyczne aspekty wynagradzania kierowców przemieszczających się przez Niemcy po 1.1.2015 roku. Omówione zostaną wyjaśnienia niemieckich władz
Spotkania odbędą się tradycyjnie w Krakowie w dniu 19.03.2015 roku i poprowadzone zostaną przez Kancelarię Brighton&Wood, od 15 lat skutecznie obsługującą polskie firmy delegujące w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą.
Spotkanie podzielone zostało na trzy moduły:
 • w godzinach od 9.00 do 11.00 praktyczne aspekty wynagradzania kierowców przemieszczających się przez Niemcy po 1.1.2015 roku
 • w godzinach od 11.00 do 13.00 delegowanie opiekunek do Niemiec po 1.1.2015 roku
 • w godzinach od 13.00 do 15.00 Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland nach dem 1.1.2015: notwendige Änderung der Entsendemodelle (spotkanie w j.niemieckim)
Podczas seminarium omówione zostaną aktualne problemy, z którymi zmagają się polskie firmy kierujące personel za granicę.
Zaprezentowane zostanie ostatnie kontrowersyjne i niekorzystane dla polskich firm orzecznictwo sądowe oraz praktyka urzędów i ZUS.
Jak zawsze omówione zostaną praktyczne rozwiązania dla firm i skuteczne oraz zyskowne metody legalnego transferu polskich pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę.
Spotkanie prowadzone są przez niekwestionowanych ekspertów-praktyków w dziedzinie delegowania. Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 15 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom ani teoretyzujący naukowcy i inni doradcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.
Uczestnicy spotkania mają możliwość nabycia na wyjątkowo korzystnych warunkach jedynego na rynku wydanego w siedmiu tomach komentarza do przepisów o delegowaniu, w tym komentarza do nowej dyrektywy wdrożeniowej: www.delegowanie.pl/komentarze. Spotkanie poprowadzą dla Państwa autorzy komentarzy.
Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników seminarium została ściśle ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zostały ostatnie wolne miejsca
Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na seminarium. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.
Program części pierwszej (9.00-11.00):
 • Definicja płacy minimalnej i jej zastosowanie do kierowców w przypadku przejazdów z/do Niemiec oraz przejazdów tranzytowych;
 • ·Obowiązkowa notyfikacja i związane z nią nowe obowiązki meldunkowe (dotyczy to także tranzytu przez Niemcy);
 • Nowe obowiązki w zakresie dokumentowania czasu pracy kierowców (dotyczy to także tranzytu przez Niemcy);
 •  Nowe obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania niemieckiej administracji dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, czasem pracy etc.
 •  Nowe niemieckie przepisy a dotychczasowa praktyka polskich firm
 •  Ryczałty w świetle najnowszego orzecznictwa
 •  Minimalna stawka 8,5 euro w Niemczech, ryczałty i inne utrudnienia – jak poradzić sobie w gąszczu przepisów – alternatywne modele zatrudniania kierowców 
   
Program części drugiej (11.00-13.00): 
 • Umowy zlecenia a umowy o pracę w branży opieki
  • Wyjaśnienia polskich urzędów
  • Interpretacja FKS ZOLL
  • orzecznictwo 
 • A1 bez działalności krajowej w branży opieki?
 • A1 na dwa kraje – praktyka firm, praktyka ZUS, praktyka sądowa
 • Jak skutecznie, szybko i legalnie uzyskać formularze A1?
 • Konsekwencje prawne wyłudzenia A1 i poświadczenia nieprawdy przy ubieganiu się o A1.
 • Minimalna płaca w Niemczech i jej konsekwencje dla polskich firm działających w branży opieki domowej.
 • Modelowa dokumentacja przygotowana przez Instytut Opieki z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z najnowszego orzecznictwa w zakresie VAT od usług opieki: www.instytutopieki.eu
 • Płaca minimalna w Niemczech - czas pracy – obowiązki rejestracyjne – obowiązki w zakresie dokumentacji – sankcje.
 • Model opieki całodobowej 7 w dni w tygodniu a nowe regulacje.
 • Użyczanie pracowników do Niemiec/transgraniczna praca tymczasowa w branży opieki: zezwolenia, podatki, ubezpieczenia, formalności, planowane zmiany legislacyjne
 • Wpływ zmian w prawie na delegowanie do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców na działalność polskich firm w branży opieki.
 • Modelowa dokumentacja dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec w branży opieki domowej – zgodna z nowymi regulacjami niemieckimi i europejskimi.
Podczas spotkania omówione zostanie „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”: 
 1. Opiekunka musi otrzymać 8,5 euro brutto za każdą godzinę, którą przepracuje. Definicja czasu pracy jest prosta i niestety bardzo szeroka, a tym samym korzystna dla delegowanych opiekunek i bardzo niekorzystna dla firm delegujących opiekunki w systemie 7/7-24/24: Czasem pracy jest czas pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy. Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy oznacza faktyczną gotowość do świadczenia pracy. Nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy pracownik, który nie znajduje się w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu do wykonywania pracy, oraz pracownik, który wprawdzie znajduje się w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, ale w stanie uniemożliwiającym wykonywanie pracy. Pojęcie pozostawania w dyspozycji pracodawcy obejmuje również świadczenie pracy umówionego rodzaju, które następuje z własnej inicjatywy pracownika bez jakiegokolwiek wpływu ze strony pracodawcy lub jego przedstawicieli, oraz nawet świadczenie pracy innego rodzaju, o ile jej spełnienie leży w interesie pracodawcy i stanowi realizację głównego celu stosunku pracy.
  Wyobraźmy sobie opiekunkę, która za 300 PLN kupuje kamerę, umieszcza ją w pomieszczeniu, w którym leży podopieczny i nagrywa przez 24h to, co tam się dzieje. Z tych zarejestrowanych nagrań będzie wynikał czas pracy przekraczający znacząco 8 h dziennie, 40h w tygodniu i 160 godzin miesięcznie. Z nagrań będzie wynikało, że pracodawca łamie przepisy o obowiązkowej, 11-godzinnej przerwie dobowej i również obowiązkowej tygodniowej, 35 – godzinnej przerwie dziennej.
  Sytuacja staje się krytyczna, jeżeli podopieczny lub jego rodzina pokwitują zakres czasowy wykonywanych obowiązków.
Po kilku miesiącach opiekunka ma roszczenie do firmy w wysokości kilkunastu – kilkudziesięciu tysięcy euro, które może zrealizować przed sądem w Polsce lub w Niemczech. Polskiej firmie grozi w Niemczech dodatkowo drakońska grzywna do pół miliona euro, a zarządowi sprawa karna. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że sporządzanie ewidencji czasu pracy niezgodnej ze stanem rzeczywistym też jest deliktem ściganym z urzędu zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
Po 1.1.2015 można spodziewać się spektakularnych pozwów kierowanym przez opiekunki przeciwko polskim firmom.
 1. Dieta delegacyjna nie jest elementem wynagrodzenia. Jej wypłacanie nie spełnia przesłanek przepisów o wynagrodzeniu minimalnym i naraża firmę na roszczenia pracownicze, grzywny, a zarząd na odpowiedzialność karną.  
 2. Umowy zlecenia stosowane na rynku delegowania opiekunek do Niemiec są w istocie umowami o pracę. Potwierdziły to niejednokrotnie sądy niemieckie i na takim oficjalnym stanowisku, którym dysponujemy, stoi od dawna niemiecki urząd celny powołany do kontrolowania polskich firm z branży opieki domowej.
 3. Uzyskiwanie A1 przez firmy niemające obrotów w Polsce i deklarujących powierzania opiekunce zadań o charakterze marketingowym, rekrutacyjnym itp. jest obarczone ryzykiem anulowania przez ZUS takich formularzy. Takie czynności są bowiem często uznawane za czynności pozorne lub w najlepszym przypadku za pracę marginalną. W takim przypadku grozi władzom polskiej firmie postępowanie karne na terenie Niemiec. Skutkuje to także powstaniem z mocą wsteczną obowiązku odprowadzenia w Niemczech wysokich składek wraz z karami, odsetkami i innymi opłatami. Przedawnienie składek w Niemczech wynosi 30 lat! Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na skuteczną windykację tych niemieckich składek w Polsce.
 4. Umowy zawierane z rodzinami niemieckimi mogą zostać uznane za niedozwolone użyczenie pracowników (illegale  Arbeitnehmerüberlassung). Konsekwencją jest m.in. drakońska grzywna i obowiązek opłacenia przez rodzinę z mocą wsteczną podatków od wynagrodzeń i składek socjalnych w Niemczech. Na podstawie niemieckich przepisów powstaje wtedy bezpośredni stosunek pracy u rodziny. Niemiecka administracja podatkowa stoi na stanowisku, że umowy zawierane przez polskie firmy działające w branży opieki są w istocie umowami o użyczanie pracowników i tym samym wynagrodzenia personelu delegowanego do Niemiec powinny być opodatkowane i oskładkowane od pierwszego dnia w Niemczech.
 5. Polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Tymczasem polska administracja podatkowa stoi coraz częściej na stanowisku, że przedmiotem działalności tych firm nie jest opieka, ale delegowanie/kierowanie personelu za granicę. Przeciwko władzom tych firm wszczynane są postępowania karno-skarbowe z tytułu uchylania się od opodatkowania, a na firmę nakładany jest obowiązek odprowadzenia z mocą wsteczną podatku VAT w pełnej wysokości 23% wraz z odsetkami karnymi.
 6. W przypadku personelu kierowanego za granicę prawidłowa minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła w 2014 roku 3746 zł. W 2015 roku wynosi ona aż 3959 złi powoduje, że delegowanie legalne w wielu przypadkach nie jest opłacalne. Odprowadzanie składek od kwot niższych jest obarczone ryzykiem przypisu składek oraz odpowiedzialności karnej za fałszowanie dokumentacji i za zawieranie pozornych umów w celu zaniżenia podstawy wymiaru składek.
Po spotkaniu, w godzinach od 13.00 do 15.00 odbędzie się Strategiczna Narada z niemieckimi koordynatorami polskich firm – agencjami pośredniczącymi w pozyskiwaniu zleceń na terenie Niemiec: 
Spotkanie poprowadzi osobiście Tomasz Major, „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech.
„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. Tomasz Major brał udział z głosem doradczym w wypracowywaniu rozwiązań, które niedługo wchodzą w życie oraz uczestniczy w wielu spotkaniach i panelach dyskusyjnych z udziałem autorów niemieckich przepisów. Wraz z grupą wybitnych prawników niemieckich stworzył, jako jedyny polskojęzyczny prawnik, nieformalny panel dyskusyjny mający na celu wywieranie wpływu na prawodawstwo w Niemczech dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i delegowania. W panelu uczestniczą przedstawiciele niemieckiego biznesu, funkcjonariusze państwowi oraz szefowie działów prawnych wiodących organizacji niemieckiego biznesu. Spotkanie jest okazją poznania nowych niemieckich regulacji „z pierwszej ręki”. 
 
Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 15 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.
 
Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników seminarium została ściśle ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na seminarium. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów. 
Informacje szczegółowe:
 
Kancelaria Brighton&Wood
Kancelaria Brighton&Wood (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.
Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.
Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo dobrze wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.
Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2014 ponad 400 firm wysyłających pracowników za granicę.
Najbardziej cenione usługi Brighton&Wood to:
 • Konsultacja ustna w zakresie delegowania pracowników za granicę – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.
 • Konsultacja pisemna w zakresie delegowania pracowników za granicę (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.
 • Dokumentacja dla delegowanych pracowników – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.
 • Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.
 • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) - doświadczony zespół Brighton&Wood weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.
 • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z ZUS – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z ZUS o podstawę wymiaru składek (przypisy składek, korekty nienależnie zapłaconych lub naliczanych składek) oraz o formularze A1 (podleganie ubezpieczeniom społecznym). Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS przygotowywane są przez zespół złożony z byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z doświadczonych prawników procesowych Brighton&Wood (adwokatów i radców prawnych). Dział procesowy Brighton&Wood prowadził w ostatnich latach kilkaset tego rodzaju spraw, w tym kilkadziesiąt spraw przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
 • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami delegowanymi – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.).
 • Zastępstwo procesowe i pełnienie funkcji arbitra w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą – prawnicy Brighton&Wood podejmują się regularnie pełnienia funkcji arbitra w postępowaniach toczących się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.
 • Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – przygotowywana przez Brighton&Wood dokumentacja pozwala na skuteczne, niedrogie i szybkie dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prawnicy procesowi Brighton&Wood przygotowują monity, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują naszych Mandantów w toczących się postępowaniach.
 • Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników – Tomasz Major, szef Kancelarii Brighton&Wood osobiście kieruje stałą, kompleksową, permanentną i wszechstronną obsługą elitarnej grupy Mandantów. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi. Dla nich, w szczególnych sytuacjach, prawnicy Brighton&Wood są do pełnej dyspozycji na terenie całej Unii Europejskiej.
Bezpośredni kontakt z Kancelarią Brighton&Wood:
 
Bezpośredni kontakt z Referentem:
Bezpośredni kontakt do organizatora:
Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309;  seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/
Biuro Izby Pracodawców Polskich: Tel.: + 48 22 621 85 16; ipp@ipp.org.pl /ogólne informacje dot. spotkania/
 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników