Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

wystawione zaświadczenia A1/E101 mają charakter wiążący dla obcych instytucji i sądów - ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

W 2016 r. informowaliśmy Państwa o ważnej sprawie, która toczyła się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotyczącej nieuznawania przez instytucje i sądy niektórych państw członkowskich (Belgia, Francja) zaświadczeń E101/A1 wydawanych przez inne kraje Unii i kwestionowania ich bez udziału instytucji i sądów państwa, z którego pracownicy są delegowani. 

Przytaczaliśmy najważniejsze tezy z opinii Rzecznika Generalnego Trybunału w sprawie przeciwko francuskiej instytucji zabezpieczenia społecznego Urssaf Alzacji oraz szwajcarskiej instytucji zabezpieczenia społecznego dla kantonu Gryzonii).

Trybunał wydał właśnie wyrok w tej sprawie.

Przypomnijmy, że francuski sąd zadał Trybunałowi następujące pytania prejudycjalne:

- czy i na jakiej podstawie sąd krajowy może uznać, że pracownik delegowany nie może kontynuować ubezpieczeń społecznych w kraju oddelegowania, mimo że instytucja właściwa tego państwa wydała mu poświadczenie w tej sprawie?

- czy sąd krajowy może pominąć zaświadczenie potwierdzające przynależność pracownika delegowanego do systemu ubezpieczeń społecznych innego państwa członkowskiego, wydane przez instytucję właściwą z tego państwa? - czy wystarczy, że powoła się na oczywistą sprzeczność pomiędzy stwierdzonymi warunkami jego pracy a podstawą prawną, na którą powołała się instytucja właściwa?

Wreszcie, ostatnie bardzo ważne zagadnienie:

- co w sytuacji, gdy instytucja, która wydała zaświadczenie, nie wycofa lub nie uchyli kwestionowanych zaświadczeń, mimo zgłaszanych jej zastrzeżeń przez instytucję z państwa przyjmującego delegowanych pracowników?

Trybunał orzekł jednoznacznie, że zaświadczenie E 101/A1 wiąże zarówno instytucje zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym praca jest wykonywana, jak i sądy tego państwa członkowskiego, nawet gdy stwierdzą one, że warunki wykonywania pracy przez danego pracownika w sposób oczywisty nie wchodzą w zakres przedmiotowy stosowania tego przepisu rozporządzenia nr 1408/71.

Pomimo faktu, że sprawa nie dotyczyła bezpośrednio polskiej firmy, postępowanie przed ETS zostało objęte przez Izbę Pracodawców Polskich „Programem Postępowań Precedensowych i Strategicznych dla Polskich Przedsiębiorców”.

Zarówno Rzecznik Generalny, jaki i Trybunał podzielili opinię IPP przekazaną rządom niemieckiemu i polskiemu, które w postępowaniu – zgodnie z zaleceniami IPP - słusznie broniły zasady wiążącego charakteru formularzy E101/A1.

Wyrok dotyczy wprawdzie stanu prawnego sprzed 2010r., ale ma kardynalne znaczenie również dla zaświadczeń A1 wystawianych na podstawie rozporządzenia 883/2004.

W wydanym wyroku czytamy ponadto, iż formularz E 101/A1, do momentu jego cofnięcia lub stwierdzenia nieważności, obowiązuje w ramach wewnętrznego porządku prawnego państwa członkowskiego, do którego dany pracownik został udał się celem wykonywania pracy, a tym samym jest wiążący dla instytucji tego państwa członkowskiego.

Wynika stąd, iż sąd przyjmującego państwa członkowskiego nie jest uprawniony do badania ważności formularza E 101 jeśli chodzi o okoliczności, na podstawie których formularz tego rodzaju został wydany.

Skoro zaświadczenie E 101 jest wiążące dla właściwej instytucji przyjmującego państwa członkowskiego, nic nie uzasadniałoby tego, by osoba, która korzysta z usług danego pracownika, nie działała na podstawie tego zaświadczenia. Jeśli osoba ta ma wątpliwości co do ważności owego zaświadczenia, musi ona poinformować o tym tę właściwą instytucję.

Tym samym zaświadczenie E 101 wydane przez instytucję właściwą państwa członkowskiego zgodnie z art. 12a pkt 1a rozporządzenia nr 574/72, mimo że według instytucji i sądów państwa członkowskiego, w którym praca jest wykonywana, dani pracownicy nie podlegają zakresowi stosowania art. 14 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71, wiąże zarówno te instytucje i sądy, jak i osobę, która korzysta z usług tych pracowników.

To bardzo ważny wyrok, w kontekście wielu przypadków ignorowania przez belgijskie i francuskie instytucje, A1 wystawianych przez polski ZUS.

„Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości potwierdza rekomendowane przez nas od ponad dekady strategie postępowań wobec ZUS w przypadku kwestionowania wydanych już zaświadczeń A1: decyzje ZUS należy zaskarżać, ponieważ takie zaskarżenie chroni polską firmę przed roszczeniami zagranicznych instytucji o składki. Wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi i faktycznymi nie można dopuszczać do prawomocnego uchylenia A1 przez ZUS. Z drugiej strony należy piętnować każde działanie ZUS zmierzające do odmowy poświadczenia A1 przez ZUS lub do uchylenia wydanych wcześniej formularzy. Działania te są skierowane przeciwko polskim przedsiębiorcom i nie mieszczą się w polityce wspierania polskiego eksportu realizowanej przez rząd Szydło. W świetle aktualnej sytuacji w Europie, ZUS powinien złagodzić zasady poświadczania A1 dla wszystkich polskich przedsiębiorców. Zagraniczne instytucje łamią nagminnie zasadę swobody świadczenia usług wprowadzając coraz to nowe restrykcje dla polskich firm. Nastał czas, by i polskie instytucje zaczęły czytać przepisy prawa europejskiego maksymalnie korzystnie dla polskich przedsiębiorców.” – skomentował wyrok ETS dla portalu Delegowanie.pl Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

Kancelaria Brighton&Wood świadczy dla firm delegujących pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę specjalistyczne usługi w zakresie poświadczania formularzy A1 przez ZUS. Doświadczeni prawnicy, którzy do niedawna byli szanowanymi urzędnikami w ZUS, doradzają, jak legalnie delegować personel za granicę, jak skutecznie uzyskać od ZUS formularze A1 i jak się nimi posługiwać w kraju i za granicą.

W szczególności w tak newralgicznych kwestiach, jak działalność krajowa, zastępstwo, podleganie na miesiąc przed delegowaniem, A1 na dwa kraje, zmiana pracodawcy/zleceniodawcy, odmowa poświadczenia A1, wycofanie A1 z mocą wsteczną oraz wszystkie inne sytuacje krytyczne związane z ZUS, doświadczeni prawnicy Brighton&Wood, od ponad 15 lat, skutecznie pomagają firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Dla firm delegujących przygotowywana jest wyczerpująca dokumentacja pozwalająca na uzyskanie formularzy A1, a w przypadku kontroli w kraju i za granicą uniemożliwiająca ich wycofanie przez instytucje polskie i zagraniczne.

Dla wybranych stałych mandantów Brighton&Wood przygotowywane i składane są w ZUS wnioski o poświadczenie A1 oraz prowadzone jest całe postępowanie zmierzające do wydania formularzy.

W postępowaniach kontrolnych zmierzających do uchylenia poświadczonych wcześniej formularzy A1 firmy reprezentowane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych prawników Brighton&Wood. W postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest odmowa poświadczenia formularzy A1 lub wycofanie poświadczonych formularzy A1 firmy reprezentowane są przez doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych) mających wieloletnie doświadczenie w takich sprawach przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Kontakt: www.BrightonWood.com 

Kwestie związane z poświadczaniem A1 przez ZUS omawiane są regularnie co czwartek na bezpłatnych spotkaniach online dla firm.

W każdy czwartek odbywają się bezpłatne spotkania dla firm delegujących pracowników za granicę, dla firm zatrudniających cudzoziemców w Polsce oraz dla agencji zatrudnienia operujących na polskim rynku. Zmiany polskich i europejskich przepisów o transgranicznym zatrudnieniu omawiane są na bieżąco z firmami na Bezpłatnych Spotkaniach Online, które odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00. Pełna lista najbliższych Bezpłatnych Spotkań Online znajduje się tutaj: www.delegowanie.pl/online. Najbliższe Bezpłatne Spotkania Online już w najbliższy czwartek od godziny 10.00! serdecznie zapraszamy! 

Przystąp do IPP i za symboliczną składkę (w wys. 100 euro) zagwarantuj sobie oraz swojej firmie bieżący stały dostęp do aktualnej wiedzy na temat transgranicznego zatrudnienia: www.delegowanie.pl/member.

Konferencja dla Praktyków
Delegowanie za granicę | Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce | praca tymczasowa i outsourcing w Polsce | Delegowanie opiekunek do Niemiec
Kraków, 21 września 2017 r.
 
  • 9.00-11.00   - Delegowanie za granicę
  • 11.00-13.00 - Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce; praca tymczasowa i outsourcing w Polsce
  • 13.00-15.00 - Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland
  • 15.30-17.00 - Obiad Mistrzów Delegowania
 
Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji została ściśle ograniczona do 60 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na spotkania online. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.
 
Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 15 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy. 
 
Program szczegółowy Konferencji Praktyków ogłaszany jest na miesiąc przed imprezą. 
 

http://delegowanie.pl/seminaria 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników