Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Zaliczanie w koszty wynagrodzeń zleceniobiorców - interpretacja IS

Coraz więcej firm korzysta z tzw. elastycznych form zatrudnienia i zatrudnia współpracowników na podstawie umów zlecenia. Osoby te są delegowane także do pracy za granicę.

Ustalając i wypłacając wynagrodzenia takim osobom nie sporządza się list płac, a jedynie rachunki.
Izba Skarbowa w Katowicach, w Interpretacji indywidualnej wyjaśnia, jakie dane powinien zawierać taki rachunek, aby kwota wynagrodzenia wypłacana zleceniobiorcy mogła być zaliczona w koszty firmy. Oto obszerne fragmenty decyzji Izby:
 
Spółka zajmuje się wyszukiwaniem miejsc pracy i dostarczaniem personelu, w szczególności do sieci handlowych prowadzących sklepy wielko powierzchniowe. Ze względu na swój charakter prace wykonywane są w oparciu o umowy cywilnoprawne, zaś większość współpracowników Spółki to uczniowie lub studenci wykonujący prace dorywczo.
W związku z planowanym scentralizowaniem procesów związanych z rekrutacją, a także administracyjną częścią obsługi realizowanych umów, Spółka planuje stworzenie platformy internetowej, za pomocą której pracownicy oraz zleceniobiorcy Spółki będą mogli dokonywać między innymi formalności związanych z rozliczaniem wynagrodzeń za świadczone na rzecz Spółki usługi, także na podstawie umów cywilnoprawnych. Komunikacja Spółki i jej współpracowników za pomocą platformy internetowej ma przynieść oszczędność kosztów, jak również przyspieszyć i ujednolicić formę kontaktów. Jedną z korzyści ma być możliwość załączania skanów kart zleceniobiorcy, które po dokonaniu weryfikacji są podstawą przygotowania przelewu i wypłaty należności za wykonane zlecenie.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy posiadanie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jedynie wydruku skanu rachunku wystawionego w związku z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez osobę fizyczną, nie wykonującą jej w ramach działalności gospodarczej, nie będącej również podatnikiem podatku od towarów i usług, stanowi samoistny powód nieuznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników