Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

seminarium online 08.09.2016

08.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zmiany w prawie niemieckim

Seminarium online 01.09.2016

01.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących
W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Seminarium online 25.08.2016

25.08.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce

15 LAT DELEGOWANIA

Wywiad z Tomaszem Majorem, Prezesem Zarządu Izby Pracodawców Polskich i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood.

Delegowanie.pl: Minęło właśnie 15 lat Pana działalności dla firm, które delegują pracowników za granicę. Co zmieniło się od czasu, kiedy zaczynał Pan doradzać firmom eksportowym?

Kumulacja aktów prawnych regulujących transgraniczne zatrudnienie w UE

Od wielu lat przedsiębiorcy i ich doradcy skonfrontowani są ze zwiększającą się ciągle ilością aktów prawnych regulujących delegowanie za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Do najważniejszych aktów prawnych, które każdy przedsiębiorca i doradca prawny musi znać, należą:

Definicja „pracownika delegowanego”

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE42 „pracownik delegowany” oznacza pracownika, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje.

Zdolność (firmy) do delegowania: pierwsze kryterium podstawowe

Jednym z celów Dyrektywy Wdrożeniowej jest „poprawienie wdrażania i monitorowania pojęcia delegowania, aby zapobiegać obchodzeniu lub nadużywaniu obowiązujących przepisów przez przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej w Traktacie swobody świadczenia usług lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, oraz uniemożliwienie tych zjawisk i ich zwalczenie.”

Zdolność (pracownika) do bycia delegowanym: drugie kryterium podstawowe

 Aby ocenić, czy delegowany pracownik tymczasowo wykonuje swoją pracę w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym zwyczajowo pracuje, uwzględnia się wszystkie elementy faktyczne cechujące taką pracę i sytuację danego
pracownika.
Do elementów tych mogą należeć następujące kwestie:
• czy praca jest wykonywana przez ograniczony okres w innym państwie członkowskim,

Kompleksowe wsparcie dla firm delegujących

 Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) wraz z Izbą Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) oraz portalem Delegowanie.pl stworzyły unikalny system kompleksowego wsparcia dla firm delegujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych oraz zleceniobiorców.

Sfinansowany z środków Izby Pracodawców Polskich i prowadzony przez najbardziej skutecznych i doświadczonych prawników zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem portal www.delegowanie.pl jest unikalną w skali europejskiej bazą wiedzy n/t delegowania.

Formularze A1

Bez formularzy A1 delegowanie nie ma sensu ekonomicznego. Uzyskanie A1 i jego utrzymanie to dla każdej firmy sprawa priorytetowa.

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

ZUS odmawia poświadczenia formularzy A1, jeżeli jego zdaniem nie są spełnione kryteria delegowania z art. 12 Rozporządzenia 883/2004 lub jeżeli firma albo zainteresowany pracownik nie uprawdopodobnił w sposób wystarczający, że praca wykonywana będzie przez tegoż pracownika w kilku krajach jednocześnie. Jest to opisane w art. 13 tegoż Rozporządzenia.

Jaki jest skutek niepoświadczenia formularzy A1 przez ZUS?

Anulowanie A1 przez ZUS z mocą wsteczną

Rozporządzenie wykonawcze 987/2009 stanowi, że formularze A1 są wiążące dla instytucji wszystkich krajów UE/EOG do chwili, w której nie zostaną skutecznie wycofane przez instytucję właściwą, która jest wydała.
Instytucja kraju, w którym pracownik wykonuje pracę na podstawie A1, jak i sama instytucja, która A1 wystawiła mogą powziąć wątpliwości, czy A1 została wydana w oparciu o prawidłowe podstawy.

Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych

 Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych jest przychód pomniejszony o równowartość diet delegacyjnych do danego kraju, przy czym pomniejszenie to nie może spowodować, że podstawa będzie niższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców delegowanych

 Począwszy od sierpnia 2010 r. regulacje dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek pracowników, stosuje się w sposób odpowiedni również do zleceniobiorców. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przypis składek przez ZUS

 Przypis składek, czyli podwyższenie podstawy wymiaru składek ma zwykle miejsce gdy w wyniku kontroli ZUS stwierdzi, że deklarowane przez płatnika podstawy zostały ustalone nieprawidłowo. Najczęściej ma to miejsce, gdy:
• płatnik obliczał składki tak jakby pracownik/zleceniobiorca przebywał w podróży służbowej, podczas gdy praca za granicą nie miała charakteru incydentalnego (podstawa jest wówczas podwyższana do kwoty nie niższej od przeciętnego wynagrodzenia),

Zakłady podatkowe polskich firm za granicą

 Definicję „zakładu podatkowego”, zawiera zwykle art.5 każdej dwustronnej Konwencji/Umowy międzynarodowej w zakresie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Jest to stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Obejmuje ono w szczególności miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Poświadczanie formularzy A1 przez ZUS

 Kancelaria Brighton&Wood świadczy dla firm delegujących pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę specjalistyczne usługi w zakresie poświadczania formularzy A1 przez ZUS.

Dokumentacja dla pracowników delegowanych

W sporach z administracją (ZUS, PIP, administracja podatkowa) oraz z pracownikami, pracownikami tymczasowymi przed sądami kluczowym orężem firmy delegującej są dokumenty. „Dokumenty w praktyce eksportowej bardzo często kreują rzeczywistość” – mawiają doświadczeni prawnicy. Faktem jest, że dowód z dokumentu jest bardziej wiarygodny, niż dowody ze świadków. Dlatego też należy do sporządzania dokumentów przywiązywać należytą wagę.

Umowy zlecenia w praktyce delegowania

 Delegowanie zleceniobiorców za granicę jest od wielu lat często praktykowaną alternatywą dla delegowania pracowników. Pozwala na uelastycznienie zatrudnienia, drastyczne obniżenie kosztów pozapłacowych delegowania oraz jest remedium na liczne patologie stosunku pracy – choroby, urlopy na żądanie, eskalację roszczeń etc. Statystycznie rzecz ujmując zleceniobiorcy dużo rzadziej donoszą do PIP i innych instytucji na swych pracodawców/zleceniodawców i o wiele rzadziej występują z roszczeniami do sądów.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników