Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Czego dotyczyć będą kontrole PIP w 2014r.

 Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy zaprezentowany został harmonogram pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 rok.
Jednym z głównych celów inspektorów w 2014 roku będzie sprawdzanie przestrzegania i egzekwowania przepisów związanych z zatrudnieniem.

Duże prawdopodobieństwo przyjęcia nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników

 W piątek 29 listopada, podczas posiedzenia przygotowawczego przedstawicieli państw członkowskich (COREPER) Prezydencja Litewska podjęła decyzję o umieszczeniu dyrektywy wdrożeniowej ws. delegowania pracowników na agendzie posiedzenia Rady Zatrudnienia i Spraw Społecznych EPSCO.

nowy Praktyczny Poradnik - omówienie najważniejszych spraw

 Szanowni Państwo,

 W listopadzie 2012r. Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego opracowała nową wersję Praktycznego Poradnika „Ustawodawstwo Właściwe”. Jak do tej pory nowa wersja udostępniona jest jedynie w języku angielskim. Polskie instytucje właściwe (czyli ZUS) bazują jedynie na roboczej wersji językowej sporządzonej przez Ministerstwo Pracy.
 

określanie przez ZUS właściwego ustawodawstwa w trybie art. 13 rozporządzenia 883/2004 - wyrok Sądu Najwyższego

Szanowni Państwo,

Sąd Najwyższy wydał pierwszy wyrok dotyczący stosowania art. 13 rozporządzenia 883/2004 (praca i/lub działalność wykonywana w więcej niż jednym kraju).
Wprawdzie dotyczy on osoby prowadzącej w Polsce pozarolniczą działalność, wykonującej jednocześnie pracę najemną na Słowacji, ale zawiera kilka ciekawych i ważnych tez odnoszących się do transgranicznej pracy najemnej.

trzeci wyrok SN o podleganiu polskiemu ustawodawstwu na miesiąc przed delegowaniem

Szanowni Państwo,

Sąd Najwyższy wydał już trzeci niekorzystny wyrok w sprawie określenia podlegania polskiemu ustawodawstwu na miesiąc przed delegowaniem.
Tym razem sprawa dotyczyła uczennicy zatrudnionej przez firmę opiekuńczą na podstawie umowy zlecenia.

wyrok NSA - różnica między pojęciami "otrzymanie przychodu" i "postawienie do dyspozycji".

Szanowni Państwo,

 
Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio ciekawe orzeczenie dotyczące opodatkowania przychodów pracowników z tytułu świadczenia na ich rzecz bezpłatnych lub częściowo odpłatnych usług transportowych z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.
Wyrok ten dotyczy także pracowników, którym pracodawca zapewnia transport z/do pracy za granicę.  

Opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych za granicę - interpretacja organów skarbowych

Pojawiły się właśnie pierwsze interpretacje Izb Skarbowych dotyczące opodatkowania zleceniobiorców, którzy czasowo swoje zadania, na polecenie polskich firm, wykonują za granicą.

Wiele firm ma wątpliwości, czy w takich sytuacjach należy stosować tzw. zasadę 183 dni, czy też dochody tych osób opodatkowywać zawsze w Polsce, lub zawsze za granicą. 

Wstępne badania lekarskie finansowane zleceniobiorcom do oskładkowania - interpretacja ZUS

 Informowaliśmy już Państwa kilka miesięcy temu o interpretacji podatkowej wydanej przez jedną z Izb Skarbowych, z której wynikało, że zwrot poniesionych przez zleceniodawcę kosztów badań z zakresu medycyny pracy nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym, zwrot tych kosztów stanowi przychód zleceniobiorcy z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji od kwoty zwrotu kosztów, zleceniodawca jako płatnik obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art.

Podróże służbowe - analiza korzystnego dla firmy wyroku

Od przeszło dwóch lat obserwujemy działania ZUS kwestionujące tzw. delegacyjny system ustalania podstawy wymiaru składek. W trakcie postępowań kontrolnych ZUS dokonuje przypisu składek niemal we wszystkich sytuacjach, gdy pracownik (lub zleceniobiorca) uzyskujący A1 delegowany jest za granicę na zasadzie polecenia wyjazdu służbowego i otrzymuje z tego tytułu nieoskładkowane i nieopodatkowane należności (jak diety, koszty zakwaterowania, koszty dojazdów).

 

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi

 Dziś, czyli 18 lipca 2013r. wchodzi w życie ważne rozporządzenie Ministra Finansów z 17 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Takie samo rozporządzenie wprowadzone zostało do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

timbres-fidélité wypłacane przez belgijską instytucję a składki ZUS - ciekawy wyrok sądu apelacyjnego

Firmy działające w branży budowlanej na terenie Belgii, zobowiązane są do odprowadzania tam obowiązkowej składki od wynagrodzeń pracowników (w wysokości 9,12%) na rzecz tzw. rocznych premii wypłacanych pracownikom za lojalną pracę w sektorze budownictwa (tzw. „premie za lojalność" timbres-fidélité). System ten obowiązuje również zagraniczne firmy budowlane, świadczące usługi w Belgii, a więc i polskie.

zleceniobiorcy objęci wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym a obowiązek FGŚP

Firmy zatrudniające osoby na podstawie umów zlecenia pytają często o obowiązek obliczania i odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zleceniobiorców wykonujących czasowo zadania poza granicami Polski.

W szczególności problem dotyczy osób, które nie osiągają przychodu odpowiadającego przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu lub też zleceniobiorców zgłoszonych jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Plany rządowe dotyczące umów zleceń - informacje

W czasie wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej Radosław Mleczko, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił plan rządu dotyczący przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy. Posłowie dopytywali się o alarmujące dane na temat zastępowania zatrudnienia na etacie kontraktami cywilnoprawnymi i uszczuplanie w ten sposób wpływów do ZUS.

Jak poinformowało Ministerstwo, zwróciło się już ono do zespołu ds. programowania prac rządu o włączenie zmian w tym zakresie do programu prac Rady Ministrów.

nowe obowiązki dla firm delegujących pracowników do Szwecji

Wszystkie firmy działające na rynku szwedzkim od 1 lipca 2013r. mają nowe obowiązki, związane ze zmianami w przepisach dotyczących delegowania pracowników do pracy w Szwecji.

 

Wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy, a więc również polscy pracodawcy, delegujący swoich pracowników do pracy w Szwecji na okres dłuższy niż 5 dni mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do instytucji łącznikowej Arbetsmiljöverket (Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).

 

nowe procedury w ZUS - zmiana i skracanie A1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową procedurę dotyczącą korygowania A1 w sytuacji skrócenia okresu pracy za granicą oraz innych zmian (np.: zmiany miejsca pracy).
Dotychczas, w takich sytuacjach, pracodawca zobowiązany był zwrócić wydane wcześniej formularze i wystąpić z wnioskami o wydanie nowych, zawierających prawidłowe dane.
Niejednokrotnie, różne jednostki terenowe ZUS stosowały różne praktyki w tym zakresie.

Podróże służbowe - przegląd orzecznictwa

Szanowni Państwo,

 

Wiele firm delegujących pracowników za granicę, mimo niekorzystnej linii orzeczniczej sądów, nadal stosuje tzw. system delegacyjny. Powszechnie znana jest praktyka ZUS kwestionująca fakt odbywania przez pracowników delegowanych, podróży służbowych.

Poniżej znajduje się kilka uwag podsumowujących ten problem, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń sądowych.

Chorwacja w UE

 Szanowni Państwo,

zasady zmniejszania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych - wyjaśnienia ZUS

 Szanowni Państwo,

 

Jedna z firm delegujących pracowników do pracy za granicę zwróciła się do nas z zapytaniem, w jaki sposób należy określić postawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika wysłanego do pracy za granicę w sytuacji, gdy pracownik ten powraca do kraju na każdy weekend.

 

Czy w takiej sytuacji kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia można zmniejszyć proporcjonalnie do dni faktycznego pobytu pracownika za granicą?

podstawa wymiaru składek zleceniobiorców delegowanych za granicę - interpretacja ZUS

Od miesięcy obserwujemy wzmożone kontrole ZUS w firmach zatrudniających zleceniobiorców i delegujących ich do pracy poza granicami kraju. Szczególnie widoczne jest to w branży opieki, ale także w innych firmach, również z szeroko rozumianego sektora budowlanego.

zliczanie 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym

Wielu firmom delegującym pracowników do pracy za granicę ogromne trudności sprawia zliczanie tzw. 183 dni pobytu pracownika za granicą. Szczególnie wiele wątpliwości budzi to w przypadku krajów, w których opodatkowanie pracy najemnej zależy od 183 dni pobytu w „12 miesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym (lub kalendarzowym)”.
Taka reguła obowiązuje w przypadku konwencji dwustronnych m.in. z Niemcami, Holandią, Norwegią, Danią, Finlandią oraz Szwecją.
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników