Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Krajowe podróże służbowe traktowane inaczej niż zagraniczne - interpretacja ZUS

Wszystkie firmy delegujące pracowników za granicę, stosujące tzw. system delegacyjny borykają się z problemami przypisu składek ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS kwestionuje zasadność zastosowanie regulacji dotyczących podróży służbowych, szczególnie w przypadku np.: firm budowlanych i montażowych delegujących pracowników poza granice kraju.

Nagłe przyspieszenie prac nad nową dyrektywą o delegowaniu

Jak się dowiedzieliśmy, 30 maja br. w komisji pracy i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad poprawkami do dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Przy tym postępie prac legislacyjnych, nowa dyrektywa może zostać uchwalona jeszcze w tym roku.

Przyspieszenie prac nad dyrektywą nastąpiło wbrew niedawnym publicznym zapewnieniom europosłów, że do jesieni b.r. głosowania w wiodącej komisji zatrudnienia nie będzie.
 

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z kilku umów zleceń - MPiPS przedstawia projekt ustawy

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało właśnie komisji trójstronnej projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Impulsem do tego były postulaty związkowców domagających się oskładkowania wszystkich umów zleceń (zwanych „śmieciowymi”).

Wstępne badania lekarskie finansowane zleceniobiorcom do opodatkowania - interpretacja skarbowa

Firmy zatrudniające personel na podstawie umów cywilnoprawnych mają często wątpliwości dotyczące obowiązków oraz finansowania wstępnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy.

Dodatkowe polisy dla pracowników delegowanych - ważny wyrok NSA

Wiele firm delegujących pracowników za granicę, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (A1 i EKUZ), zapewnia tym pracownikom dodatkowe polisy na wypadek nagłego zachorowania za granicą.

Od 2014r. nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

Na 2014r. szykuje się spora nowelizacja Ordynacji podatkowej. O kilku istotnych projektowanych zmianach już Państwa informowaliśmy. Poza nimi, zmianie ulec mają również zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dla firm prowadzących działalność transgraniczną, istotne jest, że wprowadzona zostanie regulacja, zgodnie z którą w przypadku, gdy opisane we wniosku zdarzenia wskazują, iż zastosowanie może znaleźć klauzula o unikaniu opodatkowania, interpretacja wydawana nie będzie.
 

Koszty zakwaterowania pracowników ponoszone przez kontrahenta - ciekawy wyrok sądu

Bardzo interesujący wyrok wydał jeden z sądów apelacyjnych ze Śląska. Dotyczy on ujęcia w podstawie wymiaru składek kosztów zakwaterowania pracowników delegowanych do pracy w Niemczech, w sytuacji, gdy koszty te ponosi niemiecki kontrahent, a nie delegujące przedsiębiorstwo.

Odwołanie od decyzji ZUS nakazującej opłacenie składek od tych świadczeń, sporządzała kancelaria Brighton Wood. 

Spółki komandytowe opodatkowane podatkiem CIT - możliwa nowelizacja przepisów podatkowych

 Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Piszemy o tym, ponieważ projekt zakłada między innymi opodatkowanie CIT spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych - bardzo popularnych wśród przedsiębiorców zajmujących się m.in. eksportem usług za granicę oraz delegowaniem pracowników.

Place budowy jako zakład podatkowy - interpretacja podatkowa IS

Ciekawą interpretację w zakresie opodatkowania dochodów firmy za granicą wydała ostatnio jedna z Izb Skarbowych. Chodziło o prowadzenie prac budowlanych za granicą na kilku oddzielnych placach budowy i związaną z tym kwestią powstania tzw. zakładu podatkowego.

 

Nowelizacja Ordynacji podatkowej - obce władze fiskalne będą mogły przebywać w siedzibach polskich UKS i uczestniczyć w kontrolach

W ostatnich dniach media donoszą o niepokojących zmianach, jakie mają zostać wprowadzone do Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.

A1 przy znikomych obrotach krajowych - kolejne korzystne wyroki sądowe

Bardzo ciekawe wyroki dotyczące firm delegujących do pracy za granicą wydały ostatnio sądy powszechne. Udało nam się dotrzeć do kilku takich wyroków – we wszystkich orzeczeniach, przychylnych firmom, sądy powoływały się na publikacje książkowe autorów z Kancelarii Brighton Wood.

Dwie umowy zlecenia uznane za obejście prawa i potraktowane jako jedna umowa

Udało nam się dotrzeć do bardzo ciekawego wyroku dotyczącego umów zleceń. Zaobserwowaliśmy, iż wiele firm zawiera z osobami delegowanymi do pracy za granicę dwie umowy zlecenia, korzystając z możliwości jakie daje art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (możliwość wyboru tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu).

ważny wyrok SN w sprawie zakwaterowania pracowników za granicą - czy pracodawca musi sporządzać wyliczenie kosztów na żądanie ZUS?

Powracamy do tematyki oskładkowania kosztów zakwaterowania pracowników delegowanych do pracy za granicę. Jak już Państwa informowaliśmy, Sąd Najwyższy wydał niedawno ważny wyrok, mający duże znaczenie dla firm delegujących pracowników za granicę w tzw. systemie klasycznym. Orzeczenie rozstrzygało, czy do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy wliczyć ekwiwalenty wypłacane przez zagraniczną kasę urlopową, dodatki rozłąkowe oraz właśnie koszty zakwaterowania.

Opłaty za parking i autostrady ponoszone w trakcie podróży służbowych - interpretacja resortu finansów

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wymienia jako inne niezbędne wydatki związane z podróżą krajową lub zagraniczną pracownika m.in. opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.

Stosowanie weksli w prawie pracy niezgodne z przepisami

Posługiwanie się wekslem do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy - jest działaniem niezgodnym z prawem. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w związku z interpelacjami poselskimi oraz komentarzami prasowymi dotyczącymi występowania praktyki stosowania weksli w celu zabezpieczenia roszczeń wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy.

Świadczenia związane z BHP nie zawsze wolne od ZUS i podatków

Wiele razy spotkaliśmy się z taką praktyką, że pracodawca delegujący pracowników do pracy za granicę wypłaca takiemu pracownikowi kwoty, które nazywane są np.: „ryczałtami za pranie odzieży roboczej”. Od świadczeń tych nie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne ani podatek dochodowy.

Kontrole krzyżowe w firmach eksportowych - o co najczęściej pytają inspektorzy

Kancelaria Brighton Wood odnotowuje bardzo wzmożone działania kontrolne ZUS w firmach, które delegują pracowników za granicę. Kontrole te są często wynikiem tzw. kontroli krzyżowych prowadzonych przez zagraniczne inspekcje pracy lub instytucje ubezpieczeniowe, ale także inne instytucje kontrolne (np.: Zollamt w Niemczech).

Wydane przez ZUS zaświadczenie o niezaleganiu nie oznacza, że firma nie posiada zadłużenia wobec ZUS - ciekawe orzeczenie SN

Niedawno Sąd Najwyższy wydał interesujące orzeczenie dotyczące wydawanych przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Okazuje się bowiem, że nawet jeśli ZUS wystawił zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, a okaże się, że zadłużenie w ZUS jednak istniało, płatnik będzie musiał spłacić nie tylko należność główną, ale i odsetki za zwłokę.

A1 przy znikomej działalności krajowej

W Kancelaria Brighton Wood w codziennej praktyce często spotyka się z sytuacją, w której ZUS – z własnej inicjatywy lub na wniosek zagranicznej instytucji – wycofuje wydane już zaświadczenia E101 lub A1.

Orzecznictwo sądowe dotyczące podlegania ustawodawstwu na miesiąc przed oddelegowaniem

Pojawiły się już wyroki sądów w sprawie podlegania przez pracowników delegowanych polskiemu ustawodawstwu na miesiąc przez wysłaniem za granicę, niestety wyroki te nie są w większości korzystne dla firm. W sprawie nie wypowiedział się jeszcze Sąd Najwyższy, ale jeden z klientów Brighton Wood zlecił nam sporządzenie skargi kasacyjnej w takiej sprawie.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników