Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Stosowanie weksli w prawie pracy niezgodne z przepisami

Posługiwanie się wekslem do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy - jest działaniem niezgodnym z prawem. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w związku z interpelacjami poselskimi oraz komentarzami prasowymi dotyczącymi występowania praktyki stosowania weksli w celu zabezpieczenia roszczeń wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy.

Świadczenia związane z BHP nie zawsze wolne od ZUS i podatków

Wiele razy spotkaliśmy się z taką praktyką, że pracodawca delegujący pracowników do pracy za granicę wypłaca takiemu pracownikowi kwoty, które nazywane są np.: „ryczałtami za pranie odzieży roboczej”. Od świadczeń tych nie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne ani podatek dochodowy.

Kontrole krzyżowe w firmach eksportowych - o co najczęściej pytają inspektorzy

Kancelaria Brighton Wood odnotowuje bardzo wzmożone działania kontrolne ZUS w firmach, które delegują pracowników za granicę. Kontrole te są często wynikiem tzw. kontroli krzyżowych prowadzonych przez zagraniczne inspekcje pracy lub instytucje ubezpieczeniowe, ale także inne instytucje kontrolne (np.: Zollamt w Niemczech).

Wydane przez ZUS zaświadczenie o niezaleganiu nie oznacza, że firma nie posiada zadłużenia wobec ZUS - ciekawe orzeczenie SN

Niedawno Sąd Najwyższy wydał interesujące orzeczenie dotyczące wydawanych przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Okazuje się bowiem, że nawet jeśli ZUS wystawił zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, a okaże się, że zadłużenie w ZUS jednak istniało, płatnik będzie musiał spłacić nie tylko należność główną, ale i odsetki za zwłokę.

A1 przy znikomej działalności krajowej

W Kancelaria Brighton Wood w codziennej praktyce często spotyka się z sytuacją, w której ZUS – z własnej inicjatywy lub na wniosek zagranicznej instytucji – wycofuje wydane już zaświadczenia E101 lub A1.

Orzecznictwo sądowe dotyczące podlegania ustawodawstwu na miesiąc przed oddelegowaniem

Pojawiły się już wyroki sądów w sprawie podlegania przez pracowników delegowanych polskiemu ustawodawstwu na miesiąc przez wysłaniem za granicę, niestety wyroki te nie są w większości korzystne dla firm. W sprawie nie wypowiedział się jeszcze Sąd Najwyższy, ale jeden z klientów Brighton Wood zlecił nam sporządzenie skargi kasacyjnej w takiej sprawie.

Obroty osiągane przez firmę dla celów A1 - wyjaśnienia ZUS

Na prośbę firm posiadających status agencji pracy tymczasowej, Izba Pracodawców Polskich we współpracy z Kancelarią Brighton Wood zwróciła się do Centrali ZUS z zapytaniem dotyczącym określenia obrotów krajowych i zagranicznych.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi wobec ZUS - orzecznictwo SN

Wiele firm boryka się z problemem zadłużenia w ZUS, ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy ZUS w drodze decyzji dokonuje przypisu składek. Dlatego Kancelaria Brighton Wood postanowiła prześledzić najważniejsze orzecznictwo sądowe dotyczące odpowiedzialności zarządu spółek za długi wobec ZUS.

Zaliczanie w koszty wynagrodzeń zleceniobiorców - interpretacja IS

Coraz więcej firm korzysta z tzw. elastycznych form zatrudnienia i zatrudnia współpracowników na podstawie umów zlecenia. Osoby te są delegowane także do pracy za granicę.

Ważny wyrok Sądu Najwyższego - zakwaterowanie, świadczenia z ULAK i dodatki rozłąkowe muszą być wliczanie do podstawy wymiaru składek

Sąd Najwyższy wydał w dniu 19 listopada 2012r. ważny wyrok, mający duże znaczenie dla firm delegujących pracowników za granicę w tzw. systemie klasycznym.
 
Sprawa dotyczyła sporu, czy do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy wliczyć ekwiwalenty wypłacane przez zagraniczną kasę urlopową, koszty zakwaterowania oraz dodatki rozłąkowe.
 

Jak ustalić podstawę wymiaru składek pracownikowi delegowanemu na 1/2 etatu? - stanowisko ZUS

Na prośbę kilku firm delegujących pracowników do pracy za granicę zaprzyjaźniona z Kancelarią Brighton Wood, Izba Pracodawców Polskich zwróciła się do Centrali ZUS  z prośbą o wyrażenie opinii na temat  określenia podstawy wymiaru składek pracownika delegowanego wykonującego pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. ½ etatu)..

Zgłoszenie zleceniobiorcy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego nie jest przeszkodą dla poświadczenia A1 - stanowisko ZUS

 Współpracująca z Kancelarią Brighton Wood - Izba Pracodawców Polskich zwróciła się do Centrali ZUS z pytaniem dotyczącym możliwości poświadczenia A1 dla zleceniobiorcy, który przez podmiot wysyłający go za granicę zgłoszony jest wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy ująć w kosztach wypłacone diety z tytułu podróży służbowej - interpretacja podatkowa

Pod koniec 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał ciekawą interpretację podatkową dotyczącą momentu ujęcia w kosztach podatkowych diet z tytułu podróży służbowych.

Interpretacje podatkowe w sytuacjach transgranicznych - należy znać prawo podatkowe innego kraju

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną, zwraca się do Ministerstwa Finansów z wnioskami o wydanie tzw. interpretacji indywidualnych. Dotyczą one zwykle zakładów podatkowych za granicą lub opodatkowania pracowników delegowanych.

W tym kontekście, ciekawa teza wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Otóż NSA stwierdził, że podatnik we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania musi wyjaśnić, jakie regulacje obowiązują w innym kraju. 

Umowy zlecenia - problematyka egzekucji komorniczych

Duża popularność umów cywilnoprawnych (szczególnie zlecenia) powoduje, że Kancelaria Brighton Wood otrzymuje dużo zapytań związanych z problematyką egzekucji komorniczych z dochodów zleceniobiorców. Pytania dotyczą głównie zleceniobiorców delegowanych do pracy za granicę - wówczas to osoby te oprócz wynagrodzenia za wyświadczoną usługą otrzymują także należności z tytułu wyjazdu za granicę. Kwestią sporną jest, czy należności te podlegają zajęciu, czy też nie.

 
Dziś postanowiliśmy naświetlić Państwu ogólnie problematykę zajęć komorniczych z dochodów zleceniobiorców na przykładzie interpelacji poselskiej, a właściwie odpowiedzi na tę interpelację jakiej udzielił resort sprawiedliwości. 
 
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników