Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Ustalanie podstawy wymiaru składek dla opiekunek delegowanych do Niemiec w przypadku wykonywania przez nich w Polsce czynności rekrutacyjno-marketingowych

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl szczegółowe wytyczne ZUS dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek dla opiekunek delegowanych do Niemiec w przypadku wykonywania przez nich w Polsce czynności rekrutacyjno-marketingowych. Interpretacja ta jest skrajnie niekorzystna dla ponad 85% firm działających w branży opieki. Nakazuje odprowadzać składki co miesiąc od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi aktualnie ponad 4 tys. złotych.

Zaostrzenie przepisów od 1 czerwca 2017 powoduje masową ucieczkę agencji zatrudnienia z pracy tymczasowej do outsourcingu

W znowelizowanych przepisach ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych uporządkowano zasady zatrudniania zleceniobiorców przez agencje pracy tymczasowej. Nowe przepisy są dla firm zachętą do prawidłowego stosowania umów cywilnoprawnych.

1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady wynagradzania osób zatrudnionych na umowę zlecenia. Wprowadzona została stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia, jakie trzeba zapewnić zleceniobiorcom. Wynosi ona w 2017 roku 13 zł na godzinę.

delegowanie pracowników budowlanych do Belgii: ważna zmiana przepisów od 1.7.2017

1 lipca 2017r. weszły w życie nowe belgijskie przepisy regulujące m.in. działalność podwykonawców w sektorze publicznym.

Przewidują one obowiązek uzyskania specjalnego dopuszczenia w przypadku realizacji prac jako zagraniczny podwykonawca w sektorze budowlanym.

Jeżeli działacie Państwo jako podwykonawca na obiektach lub kontraktach, które są lub były przedmiotem zamówień publicznych, prosimy o pilną weryfikację, czy nowe obowiązki Państwa nie dotyczą. Za ich niedopełnienie przewidziane są dotkliwe sankcje.  

Dokumentacja dla pracowników i zleceniobiorców delegowanych: Święty Graal Delegowania

Podczas najbliższej Konferencji dla Praktyków, która odbędzie się w Krakowie 21.09.2017 r., omówione zostaną kluczowe dla firm aspekty związane ze sporządzaniem dokumentacji dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę.

W sporach z administracją (ZUS, PIP, administracja podatkowa, zagraniczne instytucje kontrolne) oraz z pracownikami i zleceniobiorcami przed sądami kluczowym orężem firmy delegującej są dokumenty. „Dokumenty w praktyce eksportowej bardzo często kreują rzeczywistość” – mawiają doświadczeni prawnicy. Faktem jest, że dowód z dokumentu jest bardziej wiarygodny, niż dowody ze świadków. Dlatego też należy do sporządzania dokumentów przywiązywać należytą wagę. 

ZUS podważa system tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy: kłopot i groźba upadłości dla kilkudziesięciu firm delegujących opiekunki do Niemiec

Z najnowszych wyjaśnień ZUS wynika, że stosowany przez niektóre firmy delegujące system zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy jest nieprawidłowy, ponieważ polega na złośliwym i uporczywym zaniżaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opiekunek delegowanych do Niemiec.

Firmie stosującej taki system grozi przypis składek wraz z karnymi odsetkami, a także karna opłata dodatkowa w wys. 100% nieopłaconych składek.

Delegowanie do Niemiec: nowe przepisy, nowe restrykcje

Niedawno weszły w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, prztwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie jest w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej. 

Nowe regulacje dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom

Podczas wakacji Prezydent podpisał nowelizację przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uchwalone przepisy dotyczą głównie nowych zezwoleń – na pracę sezonową i są implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze sezonowego.

Jak podwyższyć wynagrodzenie netto zapewniane pracownikom delegowanym za granicę?

W 2017 roku poziom płac pracowników delegowanych szybuje w górę. Szacuje się, że wzrost realnych wynagrodzeń w niektórych branżach przekroczy 25%. Pracownicy delegowani oczekują od swoich pracodawców coraz wyższych wynagrodzeń netto.

Opiekunki wyjeżdżające do pracy w Niemczech nie są w podróży służbowej

Najnowsze i ustalone orzecznictwo sądowe dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opiekunek delegowanych do wykonywania zadań za granicą nie pozostawia żadnych wątpliwości, że osobom tym należy ustalać podstawę wymiaru składek w oparciu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nowe zezwolenia dla firm budowlanych

1 lipca 2017r. weszły w życie nowe belgijskie przepisy regulujące m.in. działalność podwykonawców w sektorze publicznym.

Przewidują one obowiązek uzyskania specjalnego dopuszczenia w przypadku realizacji prac jako zagraniczny podwykonawca w sektorze budowlanym.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie do innych krajów UE; praca tymczasowa i outsourcing w Polsce; optymalizacja kosztów zatrudnienia w Polsce i za granicą

1.6.2017 weszły w życie rewolucyjne zmiany w przepisach o agencjach zatrudnienia, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Firmy zatrudniające pracowników tymczasowych w Polsce oraz delegujące takich pracowników za granicę muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów oraz znaczące utrudnienia oraz drastyczny wzrost ograniczeń biurokratycznych związanych ze zmianą przepisów. Zmiany w przepisach dotyczą także firm sprowadzających do Polski cudzoziemców. Drastycznie rozszerzono też katalog sankcji, wprowadzając drakońskie kary do 100.000,00 PLN i zwiększając ilość przypadków obligatoryjnego wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru agencji zatrudnienia. Nowe przepisy legalizują jednocześnie w pełni i wzmacniają umowy cywilnoprawne kosztem umów o pracę oraz zachęcają do ucieczki od pracy tymczasowej w kierunku outsourcingu. „Jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów obserwowaliśmy masową ucieczkę agencji zatrudnienia z pracy tymczasowej w kierunku outsourcingu i innych formuł świadczenia usług w oparciu o personel zewnętrzny. Sprawdził się scenariusz, na który zwracaliśmy rządowi uwagę w trakcie prac nad projektem ustawy. Rekomendujemy wszystkim przedsiębiorcom bardzo ostrożne posługiwanie się narzędziami outsourcingowymi i uważne formułowanie umów zarówno z kontrahentami, jak i z personelem (pracownikami i zleceniodawcami). Bezrefleksyjna zamiana pracy tymczasowej na outsourcing jest obejściem prawa i ma gigantyczne skutki prawne zarówno dla agencji pracy tymczasowej, jak i dla jej klientów.” – przypomina Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood i Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej branżowej organizacji zrzeszającej agencje zatrudnienia i firmy outsourcingowe. Izba Pracodawców Polskich jest największą branżową organizacją w Polsce zrzeszającą agencje pracy tymczasowe, agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i firmy outsourcingowe. Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.

ZUS na zlecenie instytucji belgijskich, francuskich i niemieckich uchyla poświadczone formularze A1 i odmawia poświadczania ich na przyszłość

W ostatnich miesiącach nasiliła się praktyka ZUS zmierzająca do uchylania, z mocą wsteczną poświadczonych wcześniej formularzy A1. Działania ZUS inicjowane są najczęściej przez instytucje belgijskie, francuskie i niemieckie, które nakazują badanie, czy firma delegująca prowadzi na terenie Polski znaczącą działalność, oraz czy pracownicy i zleceniobiorcy delegowani zazwyczaj świadczą pracę w Polsce. Działania te podejmowane są zarówno wobec firm, które korzystają z art. 12 jak i przede wszystkim wobec tych firm, które delegują w oparciu o art. 13.

Bardzo często równoległe kontrole na zlecenie zagranicznych instytucji prowadzi PIP.

Łagodniejsze kryteria delegowania (A1) - najnowsze wyroki Sądu Najwyższego

Niedawno ukazały się uzasadnienia do wydanych ostatnio przez Sąd Najwyższy siedmiu bardzo korzystnych wyroków dotyczących kryteriów delegowania odnoszących się do firm delegujących oraz do agencji pracy tymczasowych delegujących pracowników za granicę.

Z wyroków tych wynika, że firmy delegujące oraz agencje pracy tymczasowej przez specyfikę swojej działalności mogą prowadzić w Polsce działalność o mniejszych obrotach, niż wymagają tego od delegujących firm unijne regulacje. 

ZUS wprowadza firmy delegujące w błąd: orzeczenie niemieckiego sądu w/s formularzy A1

Wczoraj Niemiecki Federalny Trybunał Socjalny w Kassel wydał bardzo ważne orzeczenie dotyczące polskiej firmy delegującej pracowników do Niemiec. Sprawa dotyczyła firmy, której ZUS nie poświadczył/wycofał zaświadczenia A1 w powodu znikomej działalności krajowej. Firma ta zwróciła się następnie w wnioskiem o zawarcie tzw. porozumienia wyjątkowego w trybie art. 16 rozporządzenia 883/2004. Niemiecka instytucja DVKA odmówiła zawarcia porozumienia i sprawa trafiła do Trybunału w Kassel.

Trybunał orzekł, że faktycznie, odmowa zawarcia porozumienia wyjątkowego w trybie art. 16 rozporządzenia 883/2004 podlega zaskarżeniu do sądu (na takim stanowisku stała od początku obowiązywania Rozp. 883/2004 Kancelaria Brighton&Wood), ale orzekł jednocześnie, że firma, która nie spełnia warunków prowadzenia znaczącej działalności (m.in. nie posiada obrotów krajowych w wysokości ok. 25%) nie może uzyskać zaświadczenia A1, gdyż byłoby to przejawem dumpingu socjalnego.

Konferencja dla Praktyków: Delegowanie opiekunek do Niemiec

Serdecznie zapraszamy na Konferencję dla Praktyków Delegowania Opiekunek, która odbędzie się w Krakowie w dniu 21.09.2017.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym, niezwykle obszernym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie (poniżej) oraz do przesyłania pytań do referentów.

nowe wzory wniosków o A1 z art. 12.1 oraz 13.1 rozporządzenia 883/2004

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy wzór wniosku o A1 z art. 13.1 rozporządzenia 883/2004.

Konferencja dla Praktyków: delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE

Serdecznie zapraszamy na Konferencję dla Praktyków, która odbędzie się w Krakowie w dniu 21.09.2017 i poświęcona będzie delegowaniu za granicę i zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym, niezwykle obszernym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie (poniżej) oraz do przesyłania pytań do referentów.

Miesięcznik Cudzoziecy.org (Sierpień 2017)

Ubezpieczenia społeczne i opodatkowanie obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce

Od 11 czerwca 2017r. został zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Od tego dnia Ukraińcy mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 
Jeśli chodzi o rynek polski, to obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę. Szczegółowo o tym pisaliśmy w lutowym wydaniu Delegowania.
 
Wprowadzenie nowych przepisów o ruchu bezwizowym nie oznacza oczywiście otwarcia europejskich rynków pracy dla Ukraińców. W tym zakresie zasady podejmowania pracy nie ulegają zmianie. Możliwe jest jednak krótkotrwałe oddelegowanie cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce do wykonywania zadań w innych krajach UE. W jednym z esejów opisujemy krótko jakie warunki należy spełnić, aby wnioskować o A1 dla obywatela Ukrainy. 
 
Ze względu na to, że zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce cieszy się od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem., już drugi numer Delegowania poświęcamy temu tematowi. Tym razem jednak skupiamy się na zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi obywateli Ukrainy oraz ich opodatkowaniu.
 

Spis treści:

  • Obowiązek ubezpieczeniowy obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce 
  • Myśl przewodnia miesiąca
  • Raport z działalności IPP w lipcu 2017 r. 
  • Formularze A1 
  • Opodatkowanie obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  • Darmowy Posiłek dla każdego pracownika w Polsce i za granicą
  • System wsparcia merytorycznego i prawnego firm delegujących
  • Pomysł na Wakacje z Klasą - Wyspy Południowej Tajlandii 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Delegowanie do Niemiec: lista kontrolna (check list) dla polskich firm delegujących

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl obszerną i przejrzyście przygotowaną listę kontrolną pozwalającą w ciągu kilkunastu minut ocenić, czy po 1.4.2017 roku dana umowa o dzieło lub inna umowa o świadczenie usług (Dienstleistungsvertrag, outsourcing pracowniczy etc.) może być realizowana bez ponoszenia ryzyka stwierdzenia przez niemiecki urząd celny (ZOLL) nielegalnego użyczenia pracowników, za które przewidziane są od 1.4.2017 r. drakońskie sankcje zarówno dla polskiej firmy, jej zarządu, ale także dla niemieckiego kontrahenta. Lista przygotowana została w wersji dwujęzycznej polsko-niemieckiej i jest doskonałym narzędziem, z którego skorzystać może każda polska firma, a także jej niemieccy kontrahenci. Skorzystanie z Testu Kontraktu Realizowanego w Niemczech nie wymaga fachowej wiedzy. Narzędzie jest proste i pozwala na samodzielną weryfikację kontraktów realizowanych w Niemczech pod kątem nowych wymogów i restrykcji. Lista kontrolna była przez wiele miesięcy testowana w wiodących niemieckich firmach przemysłowych i budowlanych obsługiwanych przez Brighton&Wood i jest już z powodzeniem używana przez ponad 200 polskich przedsiębiorców obsługiwanych i konsultowanych przez Kancelarię Brighton&Wood.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników