nowa praktyka ZUS: odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił w ostatnim czasie swoją praktykę (w przypadku spółek komandytowych) w zakresie dochodzenia od firm delegujących zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS „skraca” drogę egzekucji należności z tytułu zaległych składek, kierując kroki egzekucyjne w pierwszej kolejności nie na spółkę komandytową jako płatnika (dłużnika), ale na jej komplementariusza będącego osobą fizyczną lub prawną.

Fala kontroli ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Do kontroli typowane są też płatnicy składek uzyskujący dla delegowanych do Niemiec opiekunów formularze A1 i albo deklarujący niskie podstawy wymiaru składek albo odprowadzający składki w tzw. systemie skumulowanym tj. raz na kilka miesięcy.

Opodatkowanie firmy delegującej opiekunów do Niemiec i jej właścicieli

Model działania w branży opieki powinien uwzględniać m.in. zmieniające się przepisy oraz praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Niemiec. Wielki wpływ na wybór konstrukcji prawnej działania mają ryzyka związane z A1, z prawidłowym ustalaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz kontrole prowadzone w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec.

Fala kontroli w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich tygodniach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Opiekunowie mają od kilku lat łatwy dostęp do danych dot. składek odprowadzanych przez firmy delegujące. System informatyczny ZUS jest czytelny dla opiekunów i umożliwia im weryfikację składki w jakiej wysokości, od jakich kwot i w jakich terminach są naliczane i odprowadzane przez płatników.

Certyfikacja „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa” dla niemieckich pośredników

W styczniu 2024 roku finalizowane są dwuletnie prace nad rozszerzeniem systemu certyfikowania w branży opieki domowej w Niemczech na niemieckich pośredników. Oto harmonogram działań przyjęty przez Grupę Roboczą AD HOC ds. certyfikacji niemieckich pośredników działających w obszarze opieki domowej: Członkowie Zespołu: