Blog „Prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania w Europie”

Blog Delegowanie.pl

Blog przygotowywany jest przez:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole | www.Elysium-Europe.eu
  • GlobalEmployment.eu – Cross-Border Employment in Europe - Berlin | www.GlobalEmployment.eu 

Konsultacje prawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

 

łatwiej delegować ukraińskie opiekunki do Niemiec i innych krajów UE

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasady dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a więc m.in. te dotyczące wystawiania zaświadczeń A1 stosuje się do obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci uregulowań tych wyłącznie ze względu na przynależność państwową, a także członków ich rodzin i osób pozostałych przy życiu, pod warunkiem że zamieszkują legalnie na terytorium państwa członkowskiego i znajdują się w sytuacji, która pod każdym względem dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego.

zapowiedź nowych przepisów w Niemczech dla branży opieki domowej

Niemiecka koalicja tworząca nowy rząd federalny zapowiedziała w ostatnich dniach listopada uchwalenie reformy systemu wsparcia dla rodzin korzystających z opieki i pomocy domowej. Planuje się wprowadzić dodatek finansowany z środków publicznych w postaci systemu bonów. Państwo chce pokryć 40 proc. kosztów, maksymalnie jednak 2.000,00 euro rocznie. Dopłaty mają być wypłacane od 2023 roku, początkowo dla rodzin z dziećmi, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób opiekujących się krewnymi w domu.

Nowy Polski Ład: niekorzystne opodatkowanie i oskładkowanie członków zarządów, udziałowców oraz fachowców wynagradzanych ponadprzeciętnie

Nowy Polski Ład wprowadził duże zmiany w zakresie opodatkowania i oskładkowania. Okazuje się, że jedną z grup podatników najbardziej poszkodowanych będą osoby pełniące w spółkach kluczowe funkcje (członkowie zarządów, kadra menadżerska) oraz fachowcy zatrudniani przez Państwa wynagradzani ponadprzeciętnie.

Nielegalne modele delegowania opiekunów do Niemiec - franczyza, samozatrudnienie, niemiecki ZUS, składka skumulowana

W związku z rozwojem branży opieki w Niemczech, nastąpił też wysyp różnych nielegalnych i przede wszystkim niekorzystanych dla opiekunów systemów delegowania/zatrudnienia w Niemczech:  I. Niemieckie modele zatrudnienia – unikanie podatków i zaniżanie składek w Niemczech Firmy delegujące opiekunów do Niemiec w tzw. systemie niemieckim otrzymały w ostatnich dniach nieprzyjemne wiadomości:

Nowy Ład, nowe zasady opodatkowania udziałowców, osób zarządzających oraz kadry kierowniczej firm delegujących. Spotkanie online 8 grudnia 2021 r.

08.12.2021 zapraszamy na Webinar e-szkolenie pod patronatem Delegowanie.pl Nowy Ład, nowe zasady opodatkowania udziałowców, osób zarządzających oraz kadry kierowniczej firm delegujących Spotkanie poprowadzą praktycy z Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM. Nie czekaj i już dzisiaj zapisz się Czas spotkania do 2h, możliwość zadawania pytań !  

Niemiecki model franczyzowy dla polskich opiekunów - nielegalny i nieuczciwy wobec opiekunów

Firmy zatrudniające/organizujące zatrudnienie opiekunów w Niemczech w tzw. systemie franczyzowym działają na szkodę polskich opiekunów poprzez:

Nowy Ład, składka zdrowotna, ulgi podatkowe, podwyższona podstawa wymiaru składek i ich wpływ na koszty pozapłacowe delegowania personelu za granicę w 2022 r. Spotkanie online 1.12.2021

Już 01.12.2021 odbędzie się Webinar e-szkolenie pod patronatem Delegowanie.pl Nowy Ład, składka zdrowotna, ulgi podatkowe, podwyższona podstawa wymiaru składek i ich wpływ na koszty pozapłacowe delegowania personelu za granicę w 2022 r. Jak pogodzić eskalację żądań płacowych z realnymi możliwościami negocjowania stawek u kontrahentów zagranicznych? Spotkanie poprowadzą praktycy z Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM.

Niemiecki model zatrudnienia polskich opiekunów - nielegalny, nierentowny i nieuczciwy wobec opiekunów

Niemiecki model zatrudnienia polskich opiekunów – nielegalny, nierentowny i nieuczciwy wobec opiekunów Firmy delegujące opiekunów do Niemiec w tzw. systemie niemieckim otrzymały w ostatnich dniach nieprzyjemne wiadomości:

Delegowanie Opiekunów do Niemiec w 2022 r.: Spotkanie Online dla Praktyków we wtorek 30 listopada 2021 r.

Już w najbliższy wtorek 30.11.2021 odbędzie się spotkanie związane z tematem delegowania opiekunów do Niemiec w 2022r. Spotkanie poprowadzą praktycy z Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM. Nie czekaj i już dzisiaj zapisz się Czas spotkania do 2h, możliwość zadawania pytań !   Wtorek, 30 listopada 2021 r. 10.00-12.00 

wliczanie do czasu pracy tzw. "dyżuru pozazakładowego" - wyrok TSUE

Wyrokiem z 11.11.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił zakres pojęcia „czasu pracy” w odniesieniu do okresu tzw. dyżuru pozazakładowego. Sprawa dotyczyła wprawdzie irlandzkich strażaków, ale warto go przeanalizować w kontekście niedawnego wyroku niemieckiego sądu dotyczącego wliczania do czasu pracy „czuwania” i „gotowości” opiekunek osób starszych.

Nowy Polski Ład - skutki dla opiekunów delegowanych do Niemiec

Niebawem opublikowane zostaną nowe przepisy podatkowe i przepisy o składkach zdrowotnych – uchwalone kilka dni temu w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. 

tzw. ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie - zróżnicowanie sytuacji pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Od przyszłego roku wszystkie osoby delegowane (niezależnie od miejsca opodatkowania) poniosą nowe obciążenie – całe 9 % składki zdrowotnej będzie finansowane z ich przychodu. Dziś dla pracowników i zleceniobiorców delegowanych opodatkowanych w Polsce obciążenie to wynosi 1,25%.

wynajem lokali mieszkalnych dla pracowników przez pracodawcę od innego podmiotu gospodarczego a VAT - interpretacja ogólna MF

Wiele firm, szczególnie prowadzących budowy w całym kraju wynajmuje dla swoich pracowników lokale mieszkalne. Zdarza się, że umowa najmu jest podpisywana między pracodawcą z jednej strony i inną firmą z drugiej strony. Co wówczas z podatkiem VAT? Według fiskusa, korzystanie ze zwolnienia od podatku VAT jest możliwe, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera m.in. postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona nieruchomości mieszkalnej i nieruchomość ta może być wykorzystana przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

dodatki żywieniowe dla pracowników delegowanych - najnowsze orzecznictwo

Zgodnie z Dyrektywą 96/71 dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (znowelizowaną w ubiegłym roku) Państwa Członkowskie zapewniają, bez względu na to, jakie prawo ma zastosowanie do danego stosunku pracy, by przedsiębiorstwa gwarantowały, w oparciu o zasadę równego traktowania, pracownikom, którzy zostali delegowani na ich terytorium, stosowanie warunków zatrudnienia obejmujących następujące zagadnienia, które w Państwie Członkowskim, gdzie wykonywana jest praca m.in.

podleganie ubezpieczeniom społecznym cudzoziemców, których pobyt w Polsce nie ma charakteru stałego - ważne stanowisko ZUS

Nadal kontrowersje budzi zapis art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

wypłata zaliczek na poczet zysku wspólnikom spółek komandytowych - korzystne orzecznictwo WSA

Według obowiązujących obecnie zasad opodatkowania wspólników spółek komandytowych, dochody spółki komandytowej są obecnie opodatkowane "na bieżąco" z perspektywy spółki, a nie wspólników. Natomiast dopiero wypłata zysku będzie stanowić przychód wspólnika, podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem, przy czym obowiązek pobrania i zapłaty podatku ciążyć będzie w tym wypadku na spółce komandytowej jako płatniku podatku. Wiele spółek wypłaca jednak w ciągu roku swoim wspólnikom zaliczki za poczet zysków.

nielegalne zatrudnienie pracowników oraz nieujawnianie ich wynagrodzenia - konsekwencje w zakresie PIT i ZUS w tzw. Polskim Ładzie

1 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład. Ustawa ma wejść w życie już od 1 stycznia 2022r.

Prowadzenie znaczącej działalności gospodarczej w kraju dla celów A1 oraz Dyrektywy o delegowaniu

Niedawno TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził iż agencja pracy tymczasowej z siedzibą w danym państwie członkowskim musi – aby mogła być uznana za „normalnie prowadzącą […] swą działalność” w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 - istotną część swojej działalności polegającej na udostępnianiu pracowników tymczasowych wykonywać na rzecz przedsiębiorstw‑użytkowników mających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium wspomnianego państwa członkowskiego.

Zwolnienie z VAT usług opieki między agencjami - interpretacja fiskusa

Od dłuższego czasu utrzymuje się korzystna linia interpretacyjna fiskusa dotycząca zwolnienia z VAT usług opieki w przypadku odsprzedaży tych usług między dwoma polskimi agencjami. Chodzi o takie przypadki, gdy umowy o świadczenie usług opiekuńczych z rodzinami lub podopiecznymi (mającymi miejsce zamieszkania zarówno w Polsce, jak i za granicą) podpsuje agencja opieki z siedzibą w Polsce i następnie „podzleca” wykonywanie tych usług innym agencjom opieki (często powiązanym kapitałowo lub osobowo), które dysponują wykwalifikowanym personelem opiekuńczym.

tzw. outsourcing pracowniczy jako przedmiot kontroli PIP

Państwowa Inspekcja Pracy coraz częściej kwestionuje w trakcie prowadzonych kontroli tzw. outsourcing pracowniczy. W szczególności ma to miejsce, gdy dany podmiot zatrudnia cudzoziemców i uzyskuje dla nich zezwolenia lub oświadczenia nie jako agencja pracy, ale jako „zwykły” pracodawca. Zakwestionowanie outsourcingu wiąże się nie tylko z karą pieniężną dla pracodawcy, ale również z uznaniem zatrudnienia danego cudzoziemca za nielegalne. Inspekcja może też wnioskować do ZUS o zmianę płatnika składek i przewłaszczenie opłaconych do ZUS należności.