Certyfikacja w zakresie zgodności z normą CBE-2021 [Cross-Border Employment] Construction, Infrastructure & Energy

Normę CBE 2021 [Cross-Border Employment] Construction, Infrastructure & Energy może wdrożyć każde przedsiębiorstwo delegujące pracowników za granicę. Nie ma przy tym żadnego znaczenia wielkość firmy - do wymagań normy CBE 2021 [Cross-Border Employment] Construction, Infrastructure & Energy mogą dostosować się kilkutysięczne wielooddziałowe korporacje, małe rodzinne firmy, a nawet osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych firm jest delegowanie pracowników za granicę.

Do najważniejszych korzyści wprowadzenia normy [Cross-Border Employment] Construction, Infrastructure & Energy należą:

  • Pozytywne postrzeganie firmy przez klientów jako stabilnej na rynku oraz przestrzegającej wymaganych prawem procedur,
  • Uporządkowanie dokumentacji eksportowej, wprowadzenie racjonalnego zarządzania ryzykiem,
  • Podniesienie jakości świadczonych usług,
  • Wzrost satysfakcji klientów,
  • Przewaga konkurencyjna dzięki optymalizacji procesów związanych z delegowaniem personelu za granicę,
  • Wzrost prestiżu firmy i jej usług zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów,
  • Wzrost zysku wywołany racjonalizacją kosztów delegowania pracowników.

Audyt certyfikacyjny daje ponadto przedsiębiorcy certyfikowanemu konkretną wiedzę n/t ryzyk prawnych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych związanych z prowadzeniem przez niego biznesu polegającego na transgranicznym zatrudnieniu pracowników. Podczas roz­mów z audytorem sugerowane są konkretne rozwiązania mające na celu usprawnienie i zoptymalizowanie delegowania pracowników za granicę. W raporcie końcowym przedstawione są konkretne zalecenia zmierzające do poprawy konkurencyjności firmy, ograniczeń ryzyk i zabezpieczenia się na wypadek kontroli podatkowej, ubezpieczeniowej, prawno-pracowniczej oraz ewentualnych roszczeń pracowników przed sądami. Każdy raport zawiera także sugestie n/t poprawy skuteczności pozasądowego dochodzenia należności od zagranicznych i krajowych kontrahentów zalegających z płatnościami.

Jednostką powołaną w Polsce do dokonywania audytu certyfikacyjnego oraz do certyfikacji jest Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl)

certyfikat


Instytut Zatrudnienia Transgranicznego

Dział Certyfikacji
ul. Poznańska 21/48
PL - 00-685 Warszawa