składki ZUS od diet i innych należności - aktualna praktyka kontrolna i orzecznictwo

Od wielu lat zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i sądy w całej Polsce zajmują jednoznaczne stanowisko, iż osoba wykonująca swą pracę za granicą, czy to na podstawie umowy o pracę, czy też na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej (np. umowa zlecenia), nie przebywa w podróży służbowej.

eskalacja żądań płacowych opiekunek: efektywny system delegowania do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się żądania płacowe opiekunek delegowanych do Niemiec. Nierzadko wykraczają one poza konsens rynkowy wynoszący aktualnie ok. 1.970,00 euro netto. W 2022 r. Krajowy Sąd Pracy w Berlinie wydał ostateczny wyrok w głośnej sprawie opiekunki delegowanej, która domagała się wynagrodzenia nie tylko za godziny faktycznie przepracowane w opiece nad osobą starszą w Niemczech, ale również za tzw. godziny „czuwania”.

nowa praktyka ZUS: odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił w ostatnim czasie swoją praktykę (w przypadku spółek komandytowych) w zakresie dochodzenia od firm delegujących zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS „skraca” drogę egzekucji należności z tytułu zaległych składek, kierując kroki egzekucyjne w pierwszej kolejności nie na spółkę komandytową jako płatnika (dłużnika), ale na jej komplementariusza będącego osobą fizyczną lub prawną.

Fala kontroli ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Do kontroli typowane są też płatnicy składek uzyskujący dla delegowanych do Niemiec opiekunów formularze A1 i albo deklarujący niskie podstawy wymiaru składek albo odprowadzający składki w tzw. systemie skumulowanym tj. raz na kilka miesięcy.

Opodatkowanie firmy delegującej opiekunów do Niemiec i jej właścicieli

Model działania w branży opieki powinien uwzględniać m.in. zmieniające się przepisy oraz praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Niemiec. Wielki wpływ na wybór konstrukcji prawnej działania mają ryzyka związane z A1, z prawidłowym ustalaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz kontrole prowadzone w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec.