nowa praktyka ZUS: odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Fala kontroli ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił w ostatnim czasie swoją praktykę (w przypadku spółek komandytowych) w zakresie dochodzenia od firm delegujących zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS „skraca” drogę egzekucji należności z tytułu zaległych składek, kierując kroki egzekucyjne w pierwszej kolejności nie na spółkę komandytową jako płatnika (dłużnika), ale na jej komplementariusza będącego osobą fizyczną lub prawną.

Zgodnie z art. 115 Ordynacji podatkowej, wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki

W przypadku, gdy komplementariuszem jest spółka kapitałowa, wówczas pierwsze kroki egzekucyjne kierowane są wobec jej majątku.

Należy jednak mieć na uwadze, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (będącej komplementariuszem) w sposób subsydiarny odpowiadają za niezapłacone przez spółkę składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatki. Odpowiedzialność wobec ZUS wynika ze wspomnianego już art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który odsyła do art. 116 Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie z art. 116 Ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że:

- we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo

- niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy,

- nie wskazał mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje te zaległości podatkowe/składkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. 

W ostatnich miesiącach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec.

Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy. 

Do kontroli typowane są też płatnicy składek uzyskujący dla delegowanych do Niemiec opiekunów formularze A1 i albo deklarujący niskie podstawy wymiaru składek albo odprowadzający składki w tzw. systemie skumulowanym tj. raz na kilka miesięcy.

Opiekunowie mają od kilku lat łatwy dostęp do danych dot. składek odprowadzanych przez firmy delegujące. System informatyczny ZUS jest czytelny dla opiekunów i umożliwia im weryfikację składki w jakiej wysokości, od jakich kwot i w jakich terminach są naliczane i odprowadzane przez płatników.

W przypadku zgłoszenia przez opiekuna nieprawidłowości ZUS wszczyna zawsze postępowanie wyjaśniające, które w przypadku stwierdzenia systemowego łamania przepisów kończy się kontrolą w firmie. 

Postępowania kontrolne prowadzone są przez wydziały kontroli ZUS. Inspektorzy ZUS wchodzą do firmy, weryfikują dokumentację i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości doprowadzają do wydania przez ZUS decyzji o przypisie składek wraz z odsetkami. 

Kluczową kwestią dla firmy jest posiadanie spójnej dokumentacji oraz zespołu, który jest w stanie

  • przygotować dokumenty żądane przez inspektorów,
  • reprezentować firmę w postępowaniu kontrolnym,
  • przygotować firmę i właścicieli oraz osoby zarządzające na okoliczność ryzyk związanych z odpowiedzialnością, także osobistą za zaległe składki,
  • przygotować odwołania od decyzji ZUS,
  • bronić zarząd przed odpowiedzialnością osobistą. 

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście wiodących firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. W ostatnich dwóch dekadach, bazując na wieloletnim doświadczeniu całego zespołu Brighton&Wood, modelach delegowania, sprawdzonej w tysiącach postępowań kontrolnych i sądowych dokumentacji oraz przemyślanych strategiach, kilku przedsiębiorców urosło od zera (start-up) do lidera rynku opieki domowej w Niemczech. Wszyscy liderzy rynku opieki domowej w Niemczech obsługiwani są w ostatnich dwudziestu latach przez Brighton&Wood. www.Brighton&Wood.com

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia: www.Elysium-Europe.eu/opieka

W postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS polskie agencje opieki reprezentowane są przez doświadczony zespół prawników. W przypadku wydania przez ZUS decyzji niesatysfakcjonującej płatnika, prawnicy procesowi (adwokaci i radcowie prawni), mający wieloletnie doświadczenie w sprawach kasacyjnych przeciwko ZUS przed Sądem Najwyższym prowadzą w imieniu agencji opieki całe postępowanie, mając na względzie w szczególności zagadnienia związane z odpowiedzialnością zarządu za składki.

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM sporządzają dla firm delegujących i ich właścicieli struktury delegowania opiekunów do Niemiec w pełni legalne, zyskowne i bezpieczne dla właścicieli i osób pełniących kluczowe funkcje w spółkach delegujących.

Konsultacje odbywają się w biurach Brighton&Wood oraz ELYSIUM w Warszawie, Opolu, Krakowie, na Mazurskim Lotnisku Radzieje (summer office) oraz w zagranicznych biurach w Berlinie i Nicei: Biura | Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors (brightonwood.com)

Kontakt: www.BrightonWood.com i www.Elysium-Europe.eu/opieka

Tamara Zagórna 

Prezes Zarządu

GSM: 0048/518 388 001

tzagorna@elysium-europe.eu 

 

 

Seminarium dla Praktyków
Kraków | Warszawa | Gdańsk | Opole

O terminach seminarium dla Praktyków informujemy 4 tygodnie przed wydarzeniem

Seminaria Online
Delegowanie dla Praktyków w każdy wtorek od 10.00 - 12.00